Baby milestones: Parenting tipsදරුවකුගේ ජීවිතයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයන් : ළමුන් රැකබලාගැනීම සඳහා දෙමාපියන්ට උපදෙස්குழந்தை மைல்கற்கள்: பெற்றோர்களிற்கான குறிப்புகள்

Tips for every parent.සෑම දෙමාපියෙකුටම උපදෙස් ஒவ்வொரு பெற்றோருக்குமான குறிப்புகள்.

Did you know that up to 75% of each meal goes to build your baby's brain? Or that over 80% of your baby’s brain is formed by the age of 3?*සෑම ආහාර වේලකින්ම 75% ක් දක්වා වූ ප‍්‍රමාණයක් ඔබගේ ළදරුවාගේ මොළය වර්ධනය වීම සඳහා උපයෝගීවන බව ඔබ දැනගෙන සිටියාද? ඔබගේ ළදරුවාගේ මොළයෙන් 80% ක් වයස අවුරුදු 3 වන විට සැකසී අවසන් බව ඔබ දන්නවාද?ஒவ்வொரு உணவினதும் 75 விழுக்காடான அளவ உங்களுடைய குழந்தையின் மூளையை கட்டியெழுப்பச் செல்கின்றது என உங்களுக்குத் தெரியுமா? அல்லது உங்களது குழந்தையின் மூளையின் 80 விழுக்காடு அளவு, 3 வயதுக்கு முன்னர் உருப்பெறுகின்றது என உங்களுக்குத் தெரியுமா? *

With every hug and every kiss, with every nutritious meal and game you play, you’re helping to build your baby’s brain.ඔබගේ දරුවා සිප වැළඳගන්නා සෑම විටදීම, සෑම පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලකින්ම සහ ඔබ දරුවා සමග ක‍්‍රීඩාකරන සැම අවස්ථාවකදීම ඔබගේ දරුවාගේ මොළය වර්ධනයවීමට උපකාරී වේ . ஒவ்வொரு முறை கட்டிப்பிடித்தல் மற்றும் ஒவ்வொரு முத்தத்தின் மூலமும், ஒவ்வொரு ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவு மற்றும் நீங்கள் விளையாடும் விளையாட்டு என்பன மூலமும், உங்கள் குழந்தையின் மூளையை வளர்ச்சியடைவதற்கு நீங்கள் உதவுகின்றீHகள்.

Here are some tips to help give your child the best start in life:ඔබගේ දරුවාගේ ජීවිතය ඉතා හොඳින් ආරම්භ කිරීම සඳහා උපදෙස් කිහිපයක්உங்கள் பிள்ளையின் வாழ்க்கையில் சிறந்த ஆரம்பத்தை வழங்குவதற்கான சில குறிப்புகள் பின்வருமாறு:


Get baby tips: newborn අළුත උපන් ළදරුවා සඳහා උපදෙස්குழந்தை பற்றிய குறிப்புகளைப் பெற: புதிதாக பிறந்த குழந்தை


Get baby tips: 1-6 monthsමාස 1 -6 දක්වා වයසැති ළදරුවා සඳහා උපදෙස්குழந்தை பற்றிய குறிப்புகளைப் பெற: 1-6 மாதங்கள்


Get baby tips: 6-9 monthsමාස 6 -9 දක්වා වයසැති ළදරුවා සඳහා උපදෙස්குழந்தை பற்றிய குறிப்புகளைப் பெற: 6-9 மாதங்கள்


Get baby tips: 9-12 monthsමාස 9 -12 දක්වා වයසැති ළදරුවා සඳහා උපදෙස්குழந்தை பற்றிய குறிப்புகளைப் பெற: 9-12 மாதங்கள்


Get toddler tips: 1-2 yearsඅවුරුදු 1 -2 දක්වා වයසැති සිඟිත්තා සඳහා උපදෙස්குழந்தை பற்றிய குறிப்புகளைப் பெற: 1-2 வயது


Get toddler tips: 2+ yearsඅවුරුදු 2 කට වැඩි වයසේ සිඟිත්තා සඳහා උපදෙස්குழந்தை பற்றிய குறிப்புகளைப் பெற: 2+ வயது

Newborn baby tipsඅළුත උපන් ළදරුවා සඳහා උපදෙස්புதிதாக பிறந்த குழந்தைகள் குறிப்புகள்


Did you know?ඔබ මෙය දැන සිටියාද?உங்களுக்குத் தெரியுமா?
Within a few days, babies can start smiling when people smile at them.ළදරුවා සමග යමෙකු සිනාසෙන විට දින කිහිපයක් වයසැති ළදරුවෙකුට සිනහවීමට හැකි බවசில நாட்களில், குழந்தைகளைப் பார்த்து சிரிக்கும் போது,அவை மீண்டும் அவர்களைப் பார்த்து சிரிக்கும். • Provide ways for your baby to see, hear, move freely and touch you. You should see your baby’s arms and legs move in disconnected ways. Slowly your baby will learn how to control her movements. ඔබගේ ළදරුවාට දැකීමට, ඇසීමට, නිදහසේ දැඟලීමට සහ ඔබව ස්පර්ශ කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන්න. ඔබගේ ළදරුවා හැසිරවීමක් නොමැතිව අත පය සොලවනවා ඔබට පෙනෙනු ඇත. ක‍්‍රමයෙන් ඔබගේ ළදරුවා සිය චලනයන් පාලනය කර ගැනීමට ඉගෙනගනු ඇත. பார்ப்பதற்கு, கேட்பதற்கு, சுதந்திரமாக நகர்வதற்கு மற்றும் உங்களைத் தொடுவதற்கு வழிகளை ஏற்படுத்துங்கள். தொடர்பற்ற விதத்தில் உங்கள் குழந்தையின் கைகளும்,கால்களும் நகர்வதனை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். தமது நகர்வுகளை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என மெதுவாக உங்கள் குழந்தை கற்றுக் கொள்ளும்.
 • Look into your baby’s eyes and smile in response to his smiles. You should see your baby react positively to your facial expressions, movements and gestures. ළදරුවාගේ දෑස් දෙස බලමින් ඔහුගේ සිනහවන්ට සිනහවෙන් ප‍්‍රතිචාර දක්වන්න. ඔබගේ මුහුණේ ඉරියව් වලට, චලනයන්ට සහ අභිනයන්ට ඔබගේ ළදරුවා මනාව ප‍්‍රතිචාර දක්වන බව ඔබ දැකිය යුතුය. உங்கள் குழந்தைகயின் கண்களைப் பார்த்து, உங்கள் குழந்தையின் சிரிப்புக்குப் பதிலாக சிரியுங்கள். உங்கள் முக பாவனைகள், நடமாட்டங்கள் மற்றும் சைசகளுக்கு சாதகமான வகையில் உங்கள் குழந்தை பிரதிபலிப்பதனை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும்.
 • Talk to your baby in soft tones and ‘baby talk’. Both the father, mother and other caregivers should communicate with the newborn. You will notice that she can hear and will soon start memorizing and copying your words. මෘදු හඬින් සහ ‘සුරතල් බසින්’ ඔබගේ ළදරුවාට කථා කරන්න. මා පිය දෙදෙනාත් රැක බලාගන්නා අයත් අ`ඵත උපන් ළදරුවා සමග සන්නිවේදනය කළ යුතුය. ළදරුවා සවන් දෙන බව ඔබට පෙනෙන අතර ඉක්මනින්ම ඔබගේ වදන් මතකයේ තබා ගෙන නැවත කීමට ඔහු පටන් ගන්නවා ඇත. · மெதுவான தொனியில் மற்றும் “குழந்தைகளைப் போல் கதைத்தல்” மூலம் உங்கள் குழந்தையுடன் கதையுங்கள். தந்தை, தாய் மற்றும் ஏனைய பராமரிப்பு வழங்குபவர்கள் புதிதாக பிறந்த குழந்தையுடன் கதைக்க வேண்டும். அவர் செவிமடுப்பதனையும், விரைவில் உங்கள் சொற்களை நினைவுபடுத்திக் கொள்வதனையும், உங்கள் சொற்களை பிரதியெடுப்பதனையும் நீங்கள் அவதானிப்பீர்கள்.
 • Gently change the sound of your voice. Make it slower/quicker, higher/lower, or quieter/louder. You should observe reactions from your baby’s face and body, and notice him interacting with you. මෘදු හඬින් සහ ‘සුරතල් බසින්’ ඔබගේ ළදරුවාට කථා කරන්න. මා පිය දෙදෙනාත් රැක බලාගන්නා අයත් අළුත උපන් ළදරුවා සමග සන්නිවේදනය කළ යුතුය. ළදරුවා සවන් දෙන බව ඔබට පෙනෙන අතර ඉක්මනින්ම ඔබගේ වදන් මතකයේ තබා ගෙන නැවත කීමට ඔහු පටන් ගන්නවා ඇත. மெதுவாக உங்கள் குரலின் சத்தத்தை மாற்றுங்கள். மெதுவாக/விரைவாக, உயர்வாக/இறக்கமாக, அல்லது சத்தமின்றி/சத்தமாக மாற்றுங்கள். உங்கள் குழந்தையின் முகம் மற்றும் உடலில் பிரதிபலிப்புக்களையும், உங்களுடன் தொடர்பு கொள்வதனையும் நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டும்.
 • Place your baby on her tummy and shake a rattle or bell in front of her. Slowly lift the rattle just a little and encourage her to lift her head and shoulders to watch it move. Doing so helps your baby follow the rattle with her eyes, and practice lifting her head and shoulders. ඔබගේ කටහඬ සෙමෙන් වෙනස් කරන්න. කටහඬ සෙමෙන්/වේගයෙන්, උස්ව/පහත්ව සහ සන්සුන්ව/හඬනගා යනාදී වශයෙන් වෙනස් කරන්න. ඔබගේ ළදරුවාගේ මුහුණෙන් සහ සිරුරෙන් ඊට ලැබෙන ප‍්‍රතිචාර ඔබ නිරීක්‍ෂණය කළ යුතු අතර ඔබ සමග අන්‍යෝන්‍යව සම්බන්ධ වන ආකාරය ඔබ දැකිය යුතුය. குழந்தையை குப்புற படுக்க வைத்து, அவர் முன்னால் ஒரு மணியை ஒலிக்கச் செய்யுங்கள். மெதுவாக அதனை உயர்த்தி, அவரது தலையை உயர்த்தவும், தோள்களை சாய்க்கவும் ஊக்குவியுங்கள். அவ்வாறு செய்வது குழந்தையின் கண்கள் அசைவதற்கும், தமது தலையையும், தோள்களையும் அசைக்கவும் உதவும்.
 • Gently soothe, stroke and hold your child. You will see your baby comforted, happy to be held and cuddled. ළදරුවා ඔබගේ උදරය මත තබාගෙන ඇය ඉදිරියේ ශිංජනයක් හෝ සීනුවක් නාද කරන්න. සිංජනය හෝ සීනුව මදක් ඉහලට ඔසවා ඇයගේ හිස සහ උරහිස් එම එසවීම සමග චලනය වන ආකාරය බලන්න. මෙසේ කිරීමෙන් ඔබගේ ළදරුවා සිංචනයේ සෙලවීම අනුව දෑස යොමු කිරීමටත් හිස සහ උරහිස් එසවීමටත් පුහුණු වනු ඇත. மிருதுவாக உங்கள் குழந்தையை ஆட்டவும், பிடித்துக் கொள்ளவும். உங்கள் குழந்தை செளகரியமாக இருப்பதனை பார்க்கவும். அவர்கள் பிடித்துக் கொள்வது, அணைத்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பர்.
 • Do skin to skin contact. Feeling, hearing and smelling your presence should provide your baby with a sense of calm and security. ඔබගේ ළදරුවා මෘදුව නලවන්න, අතගාන්න, වැළඳගන්න. එයින් ඔබගේ ළදරුවා සැනසීමට සහ සතුටට පත්වන ආකාරය ඔබ දැකිය යුතුය.
  සමට සම ස්පර්ෂ කරන්න. ඔබ ඔහු සමග සිටින බව දැනීම, ඇසීම සහ ඔබගේ සුවඳ ළදරුවාට සැනසුමක් සහ ආරක්‍ෂිත බවක් ගෙන දෙයි.
  தோலுக்கு தோல் தொடர்பை கொண்டிருத்தல். உங்கள் இருப்பினை உணரல், செவிமடுத்தல் மற்றும் மணம் பிடித்தல் என்பது உங்கள் குழந்தை அமைதி மற்றும் பாதுகாப்புணர்வை வழங்கும்.

1-6 month old baby tips මාස 1 සිට 6 දක්වා වයසැති ළදරුවා සඳහා උපදෙස් 1-6 மாத குழந்தை குறிப்புகள்

A nurse entertains baby Matviy, 5 months, after giving him a vaccination. Over 1.5 million children die annually from diseases that can be prevented by vaccination. එන්නතක් ලබා දීමෙන් පසුව හෙදියක ළදරු මැතිව් සනසන ආකාරය. එන්නත් මගින් වලක්වා ගතහැකි රෝග වලින් වසරකට ළදරුවෝ මිලියන 1.5 කට වැඩි සංඛ්‍යාවත් මිය යති. தடுப்பூசி வழங்கியதன் பின்னர் 5 மாதங்களான குழந்தை மெத்வியுடன் தாதி விளையாடுகின்றார். தடுப்பூசியின் மூலம் தடுக்கக் கூடிய நோய்களினால் வருடாந்தம் 1.5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான குழந்தைகள் இறக்கின்றனர்.


Did you know? ඔබ මේ බව දැන සිටියාද? உங்களுக்குத் தெரியுமா?
1-3 month old babies see things best when they are between 20-30 cm away. By 3 months, babies have a greater range of vision. මාස 1-3 දක්වා වයසැති ළදරුවන්ට සෙ.මී. 20-30 අතර ඇති දේවල් හොඳින් පෙනෙන බවත් මාස 3ක් වන විට ඊට වඩා වැඩි දුරක් දැකීමට ඔහුට හැකි වන බවත් 20-30 செ.மீ தூரத்தில் இருக்கும் போது 1-3 மாதங்களான குழந்தை சுற்றியுள்ளவற்றை நன்றாக பார்க்கும். 3 மாதங்களில், குழந்தைகளுக்கு நல்ல பார்வைத் திறன் இருக்கும்.


 • Provide ways for your child to see, hear, feel, move freely and touch you. Your baby will slowly establish trust with you. ඔබගේ ළදරුවාට දැකීමට, ඇසීමට, දැනීමට සහ නිදහසේ චලනය වෙමින් ඔබව ස්පර්ශ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඔබගේ ළදරුවා සෙමෙන් සෙමෙන් ඔබ සමග විශ්වාසයක් ඇතිකර ගන්නවා ඇත. பார்ப்பதற்கு, கேட்பதற்கு, உணர்வதற்கு, சுதந்திரமாக நகர்வதற்கு மற்றும் உங்களைத் தொடுவதற்கு வழிகளை ஏற்படுத்துங்கள். உங்கள் குழந்தையானது உங்களுடன் மெதுவாக நம்பிக்கையை கட்டியெழுப்பும்.
 • Slowly move colourful things for your child to see and reach for. A simple, homemade toy, like a rattle, can attract your baby’s interest by the sounds it makes. ළදරුවාට වර්ණවත් දේවල් දැකීමට සහ ඒවා වෙත පැමිනීමට ක‍්‍රමයෙන් සලස්වන්න. සිංජනයක් වැනි ගෙදරදී සාදාගත හැකි සරල සෙල්ලම් බඩුවක් මගින් නිකුත්වන හඬ ළදරුවාගේ සැලකිල්ලට සහ අවධානයට ලක් වනු ඇත. பார்ப்பதற்கும், உங்களை அடைவதற்கும் வர்ணமயமான விடயங்களை மெதுவாக நகர்த்துங்கள். கிலுகிலுப்பை போன்ற வீட்டில் செய்யப்பட்ட விளையாட்டுப் பொருட்கள், அது எழுப்பும் ஒலி காரணமாக உங்கள் குழந்தைக்கு ஆர்வமூட்டுவதாக இருக்கும்.
 • Smile and laugh with your child. You should soon see your baby smile in return. ඔබගේ ළදරුවා සමග මදහස පාන්න, සිනාසෙන්න. ඊට ප‍්‍රතිචාර දක්වමින් ළදරුවා මදහස පාන ආකාරය ඔබට ඉක්මනින්ම දැක ගත හැකි විය යුතුය. உங்கள் குழந்தையுடன் சேர்ந்து சிரியுங்கள். விரைவில் உங்கள் குழந்தை பதிலுக்கு சிரிப்பதனை பார்ப்பீர்கள்.
 • Talk to your child and copy her sounds or gestures. You should see her slowly focus on your face and try to imitate you in return. ඔබගේ ළදරුවා සමග කථා කරන්න, ඔහුගේ හඬ සහ අභිනයන් අනුගමනය කරන්න. සෙමෙන් ඔබගේ මුහුණ දෙස අවධානය යොමු කරමින් ඔබව අනුකරණය කිරීමට ළදරුවා කටයුතු කරන ආකාරය ඔබට දැක ගත හැකි වනු ඇත. உங்கள் குழந்தையுடன் கதைத்து, அவரது சத்தங்கள் அல்லது சைகைகளை பிரதிசெய்யுங்கள். அவர் மெதுவாக உங்கள் முகத்தைப் பார்ப்பதனையும், உங்களைப் போல செய்ய முயற்சிப்பதனையும் அவதானிப்பீர்கள்.
 • Help your child follow an object. When he sees it, move it slowly from side to side and up and down. You should see him try to follow the object with his eyes. ඔබගේ ළදරුවාට කිසියම් වස්තුවක් ගැන අවධානය යොමු කරවීමට සහාය වන්න. ඔහු එය දකින විට එකී වස්තුව සෙමෙන් පැත්තෙන් පැත්තට සහ උඩට පහලට කරන්න. ළදරුවා ගේ දෑස එම වස්තුවේ චලනයන් අනුගමනය කරන බව ඔබට පෙනෙනු ඇත. பொருள் ஒன்றை தொடர்வதற்கு உங்கள் குழந்தைக்கு உதவுங்கள். அவர் அதனைப் பார்க்கும் போது அங்குமிங்கும், மேலும் கீழும் அதனை அசையுங்கள். தமது கண்களினால் அந்தப் பொருளை பின்தொடர்வதற்கு அவர் முயற்சிப்பதனை நீங்கள் காண்பீர்கள்.
 • Encourage your child to reach for a safe object. Try something like a plastic cup. You should see her try to grab or touch it. ආරක්‍ෂාකාරී වස්තුවක් වෙත ලඟා වීමට ළදරුවා දිරි ගන්වන්න. ප්ලාස්ටික් කෝප්පයක් වැනි දෙයක් ළදරුවා ලඟා තබන්න. ඔහු එය අල්ලා ගැනීමට හෝ ස්පර්ශ කිරීමට තැත් කරනු ඇත. பாதுகாப்பான பொருள் ஒன்றை நோக்கி உங்கள் குழந்தை நகர்வதற்கு ஊக்குவியுங்கள். பிளாஸ்டிக் கோப்பை போன்றவற்றை முயற்சி செய்யுங்கள். அதனைப் பிடிப்பதற்கு அல்லது தொடுவதற்கு அவர் முயற்சிப்பதனை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும்.
 • Cut out simple pictures of familiar things, people and animals. Try to get pictures showing lots of different colors, textures, scenes and faces. Talk about the pictures as your baby looks at them. You should observe how your baby listens to what you tell him and participates in his own way. සුලබ දේවල්, පුද්ගලයින් සහ සතුන් ගේ සරල රූප කපන්න. විවිධ පාට, ස්වරූප, දර්ශන සහ මුහුණු සහිත රූප ලබා ගන්න. ළදරුවා ඒවා දෙස බලන විට රූප ගැන කථා කරන්න. ළදරුවා ඔබට සවන් දෙමින් ඔහුටම හුරු ආකාරයකින් සහභාගී වන බව ඔබට පෙනෙනු ඇත. பரிச்சயமான விடயங்கள், மக்கள் மற்றும் விலங்குகளின் எளிய படங்களை வெட்டியெடுங்கள். பல்வேறு நிறங்கள், எழுத்துக்கள், காட்சிகள் மற்றும் முகங்களைக் காட்டும் படங்களை எடுக்க முயற்சி செய்யுங்கள். குழந்தை படங்களைப் பார்க்கும் போது அது குறித்து கதையுங்கள். நீங்கள் சொல்வதற்கு எவ்வாறு உங்கள் குழந்தை செவிமடுக்கின்றது மற்றும் தமக்கான வழியில் எவ்வாறு பங்குபற்றுகின்றது என்பதனை நீங்கள் அவதானிக்க வேண்டும்.
 • Play a game with your baby. Place her on her stomach and slowly walk your fingers toward her. Then quickly and gently tickle her saying: “here come my fingers, here they come, closer and closer, they got you”. To change the game, make your fingers creep slowly or quickly, or wait different amounts of time before tickling her. You should see her show delight by laughing or squealing. ඔබගේ ළදරුවා සමග ක්‍රීඩාවක් කරන්න. ළදරුවා ඔබගේ උදරය මත තබාගෙන ඇය වෙත ඔබගේ ඇඟිලි මෙන් ගෙන යන්න. "මෙන්න මගේ ඇඟිලි එනවා, ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා ඔන්න ඔයා ළඟටම එනවා" යනුවෙන් කියමින් ඇයව කිති කවන්න. ක්‍රීඩාව වෙනස් කිරීමට ඔබගේ ඇඟිලි ගමන් කරන වේගය අඩු වැඩි කරන්න, නැතිනම් කිති කවන කාලය වෙනස් කරන්න. සිනාසෙමින් හෝ හඬ නගමින් ඇය සතුට පළ කරන ආකාරය ඔබට දැකගත හැකි විය යුතුය. உங்கள் குழந்தையுடன் விளையாட்டு ஒன்றில் ஈடுபடுங்கள்: உங்கள் குழந்தையை குப்புற படுக்க வைத்து குழந்தையை நோக்கி விரல்களால் மெதுவாக நடக்கவும். விரைவாகவும், மிருதுவாகவும் அவரைத் தொட்டு, “இதோ என் விரல்கள், இதோ வருகிறது, நெருக்கமாக, நெருக்கமாக, உன்னை பிடித்துவிட்டது” என சொல்லுங்கள். விளையாட்டை மாற்றுவதற்கு, உங்கள் விரல்களை மெதுவாக அல்லது வேகமாக நகர்த்துங்கள். அல்லது அவரைத் தொடுவதற்கு முன்னரான நேரத்தை கூட, குறைய மாற்றுங்கள். சிரிப்பதன் மூலம் அல்லது அசைவதன் மூலம் உங்கள் குழந்தை பிரதிபலிப்பதனை நீங்கள் காண வேண்டும்.

6-9 month old baby tips මාස 6 සිට 9 දක්වා වයසැති ළදරුවා සඳහා උපදෙස් 6-9 மாத குழந்தை குறிப்புகள்

A mother helps her child eat a slice of watermelon in Niger. Up to 75% of each meal goes to build your baby’s brain. නයිජීරියාවේ මවක් සිය ළදරුවාට කොමඩු කැබැල්ලක් කෑමට සහාය වන ආකාරය. සෑම ආහාරයකින්ම 75%ක් ළදරුවාගේ මොලයේ වර්ධනයට වැය වේ. நைஜீரியாவில் தமது குழந்தைக்கு நீர்ப்பூசணியின் ஒரு பகுதியை உண்பதற்கு தாய் உதவுகின்றார். 75 வீதமான ஒவ்வொரு உணவும், உங்கள் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்கு செல்கின்றது.


Did you know? ඔබ මේ බව දැන සිටියාද? உங்களுக்குத் தெரியுமா?
At 6 months, your baby can eat anything except honey which should not be given until she is a year old.   මාස 6ක් වන විට ඔබගේ ළදරුවාට මී පැනි හැර වෙනත් ඕනෑම ආහාරයක් ලබා දිය හැකි බවත්, වසරක් ගත වන තුරු මී පැනි ආහාරයට ලබා නොදිය යුතු බවත්, ஆறு மாதங்களில், தேனைத் தவிர எதனையும் உங்கள் குழந்தையால் உண்ண முடியும். அவருக்கு ஒரு வயதாகும் வரை அதனை வழங்கக் கூடாது.


 • When asking a question, give lots of time for the answer. Count to 10 in your head. If no answer comes, then answer the question yourself. Try an easier question the next time. පැනයකට පිලිතුරු සපයන විට ඒ සඳහා සෑහෙන කාලයක් ගත කරන්න. ඔබ සිතින් 10ට ගණන් කරන්න. පිලිතුරක් නොලැබෙන්නේ නම් ඔබම එයට පිලිතුරක් ලබා දීමට උත්සාහ කරන්න. ඊලඟ වාරයේදී සරල පැනයකට පිලිතුරු ලබා දීම සිදු කරන්න. கேள்வி ஒன்றை கேட்கும் போது, பதிலுக்கு நிறைய நேரம் கொடுக்கவும். உங்கள் மனதில் பத்து வரை கணக்கிடவும். பதில் எதுவும் வரவில்லையெனின், நீங்கள் கேள்விக்கு பதில் அளியுங்கள். அடுத்த முறை எளிமையான கேள்வி ஒன்றை எழுப்புங்கள்.
 • Say your baby’s name as much as possible. She will look to see who is saying it and will try to reach out to the person. හැකි සෑම විටකදීම ළදරුවාගේ නම කියමින් කථා කරන්න. ඇයගේ නම පැවසුවේ කවුරුන්දැයි ඇය බලන අතර ඒ පුද්ගලයා වෙත පැමිනීමට ඇය උත්සාහ කරනු ඇත. இயலுமான வரையில் உங்கள் குழந்தையின் பெயரை கூறுங்கள். யார் அதனைச் சொல்கின்றார் என்று தேடி, அவர்களிடம் செல்வதற்கு அந்த குழந்தை முயற்சிக்கும்.
 • Never speak or sing too loudly, as this may scare babies. වඩාත් හඬ නගා කථා කිරීම හෝ ගායනා කිරීම නොකරන්න. එවිට ළදරුවන් බියට පත්වනු ඇත. சத்தமாக பேசவோ அல்லது பாடவோ கூடாது. இது குழந்தைக்கு
 • Smile as much as possible and provide your baby with comfort and trust. හැකි සෑම විටම ළදරුවා සමග සිනාසෙන අතර ඔබගේ ළදරුවාට සුව පහසුව සහ විශ්වාසය ලබා දෙන්න. இயலுமான வரையில் சிரியுங்கள். உங்கள் குழந்தைக்கு அரவணைப்பையும், நம்பிக்கையையும் வழங்குங்கள்.
 • Give your child clean, safe and colourful things, such as a wooden spoon or plastic bowl, to reach for and touch, or bang and drop. ළදරුවාට ආරක්‍ෂාකාරී, පිරිසිදු සහ වර්ණවත් දෑ ලබා දෙන්න, ස්පර්ශ කිරීමට, වැට්ටවීමට හෝ පොලවේ ගැසීමට ලී හැඳි හෝ ප්ලාස්ටික් කෝප්ප වැනි දේ ලබා දෙන්න. உங்கள் குழந்தை சுத்தமான, பாதுகாப்பான மற்றும் வர்ணமயமான விடயங்களை வழங்குங்கள்.
 • Make simple picture books, puzzles, hand puppets and dolls to develop your baby's curiosity and help him learn new things. To make a simple puzzle, just glue a picture on a piece of cardboard or other material and cut out the sections. සරල පින්තූර පොත්, ප‍්‍රහේලිකා, අත් රූකඩ සහ බෝනික්කන් සාදා දී ළදරුවාගේ කුතුහලය ඇතිකිරීමට සහ අළුත් දේ ඉගෙන ගැනීමට උදව් කරන්න. සරල ප‍්‍රහේලිකාවක් නිර්මාණය කිරීමට කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ලක් මත පින්තූරයක් අලවා එය කැබලි කිහිපයකට කපන්න. எளிய படப் புத்தகங்களை, குறுக்கெழுத்துக்களை, கைப் பொம்மைகளை மற்றும் உருவங்களை செய்யுங்கள். அதன் மூலம் புதிய விடயங்களை கற்பதற்கான குழந்தையின் ஆர்வத்தை வளர்க்க உதவுங்கள். எளிய விடுகதைகளை அமையுங்கள். அட்டை ஒன்றில் படம் ஒன்றை ஒட்டி வையுங்கள். அல்லது பகுதிகளை வெட்டிப் பயன்படுத்துங்கள்.

9-12 month old baby tips මාස 9 සිට 12 දක්වා වයසැති ළදරුවා සඳහා උපදෙස් 9-12 மாத குழந்தை குறிப்புகள்

One-year-old Amogelang enjoys playing with his mother in South Africa. 15 minutes of play can spark thousands of brain connections in your baby’s brain. වසරක් වයසැති දකුණු අප්‍රිකාවේ අමෝටෙලන්ග් ළදරුවා සිය මව සමග සෙල්ලම් කරමින් සතුටු වෙයි. විනාඩි 15ක් ඔබගේ ළදරුවා සමග සෙල්ලම් කිරීමෙන් ළදරු මොලයේ ස්නායු බන්ධන දහස් ගණනක් සක්‍රීය කිරීමට හැකි වනු ඇත. தென்னாபிரிக்காவில் ஒரு வயதான அமேகெலாங் தமது தாயுடன் விளையாடுகின்றார். 15 நிமிட விளையாட்டானது உங்கள் குழந்தையின் மூளையின் ஆயிரக்கணக்கான இணைப்புக்களை தூண்டிவிடும்.


Did you know? ඔබ මේ ගැන දැන සිටියාද? உங்களுக்குத் தெரியுமா?

To increase infants’ self-esteem and confidence, always take a positive approach to your child’s learning process. Try to say “yes”, “good”, “well done” more often, rather than “no”, “bad”, “not good”. ළදරුවාගේ ආත්ම අභිමානය සහ විශ්වාසය නංවාලීම සඳහා සැමවිටම ළදරුවාගේ ඉගෙන ගැනීම දිරි ගැන්වීම පිණිස ධනාත්මක ප‍්‍රවේශයක් ලබා දෙන්න. "නැහැ", "නරකයි", "හොඳ නැහැ" වැනි වචන වෙනුවට නිතරම "ඔව්", "හොඳයි", "හොඳට කළා" වැනි වචන පැවසීමට උත්සාහ කරන්න. குழந்தையின் தன்னம்பிக்கை மற்றும் மனவுறுதியை அதிகரிப்பதற்கு, உங்கள் குழந்தையின் கற்றல் செயற்பாட்டில் நேர்நிலையான அணுகுமுறையை எடுங்கள். “ஆம்”, “நல்லது”, “நன்றாக செய்தீர்கள்” அடிக்கடி “இல்லை” “கெட்டது”, “நல்லது இல்லை” என சொல்ல முயற்சி செய்யுங்கள்.


 • Play hide and seek with your infant and see if he can find the objects you hide. You can hide something under a cloth, and say: “Where did it go?”, “Can you find it?”. You should see an increase in your child’s curiosity and willingness to find out what happened to the object. ඔබගේ ළදරුවා සමග හැංගිමුත්තන් සෙල්ලම් කරන්න. ඔබ සඟවන දෙයක් ළදරුවාට සොයා ගැනීමට හැකිදැයි බලන්න. යමක් රෙද්දක් යට සඟවා, "ඒක කොහේද ගියේ?", "ඔයාට ඒක සොයා ගන්න පුලූවන්ද?" යනුවෙන් පවසන්න. ළදරුවාගේ කුතුහලය වැඩිවන බවත් එයට සිදුවූ දෙය සොයා ගැනීමට කැමැත්තක් ඇතිවන බවත් ඔබට නිරීක්‍ෂණය කළ හැකි වනු ඇත. உங்கள் குழந்தையுடன் ஒளிந்து, பிடித்து விளையாடுங்கள். நீங்கள் மறைக்கும் பொருட்களை அவரால் கண்டுபிடிக்க முடிகின்றதா எனப் பாருங்கள். ஆடையின் கீழ் எதனையாவது ஒளித்து விட்டு, “அது எங்கே போனது?”, “உங்களால் கண்டறிய முடிந்ததா?” என கேளுங்கள். அந்தப் பொருளுக்கு என்ன நடந்தது என கண்டறியும் ஆர்வம் அதிகரிப்பதனை உங்கள் குழந்தையில் பார்ப்பீர்கள்.
 • Tell your infant the names of things and people. She should show interest and soon will try to make relationships between words and objects or people. විවිධ වස්තූන්ගේ සහ පුද්ගලයින්ගේ නම් ළදරුවා සමග පවසන්න. ළදරුවා ඒ ගැන උනන්දුවක් දක්වන අතර ඉක්මනින්ම වස්තූන් සහ පුද්ගලයින් සහ අදාළ වචන අතර ඇති සබඳතාවය දැනගැනීමට උත්සාහ කරනු ඇත. பொருட்கள் மற்றும் ஆட்களின் பெயர்களை உங்கள் குழந்தைக்கு கூறுங்கள். அவர் ஆர்வத்தைக் காட்டுவார். சொற்கள் மற்றும் பொருட்கள் அல்லது ஆட்களுக்கு இடையில் உறவினை ஏற்படுத்த அவர் முயற்சிப்பார்.
 • Show your child how to say things with hands, like “bye bye”. Soon your child should try to imitate you and wave “bye-bye” on his own, making a relationship between a movement and a vocal expression. "බයි- බයි", "ටටා" වැනි වදන් අතින් පවසන ආකාරය ළදරුවාට පෙන්වන්න. ඉක්මනින්ම ළදරුවා ඔබව අනුකරණය කරමින් සිය අතින් බයි- බයි කියමින් වචන සහ චලනයන් අතර ඇති සබඳතාවය වටහා ගන්නවා ඇත. “போய் வருகிறேன்” போன்ற சைகைகளை கையால் எவ்வாறு செய்வது என உங்கள் குழந்தைக்கு செய்து காட்டுங்கள். விரைவில் உங்களைப் போல் செய்வதற்கு உங்கள் குழந்தை முயற்சிக்க வேண்டும். தானாகவே “போய் வருகிறேன்” என கைகளை அசைக்க வேண்டும். அசைவு மற்றும் குரல் வெளிப்பாடு என்பவற்றுக்கு இடையிலான தொடர்பை அவர் ஏற்படுத்துவார்.
 • Point to the eyes, nose and mouth on a doll. After showing one part on the doll, touch the same part on yourself and on your baby. Take your baby’s hand and have him touch the eyes, nose and mouth on the doll, you and himself. Slowly, the baby will be able to memorize and identify these different words and relate them to his body parts. බෝනික්කෙකුගේ ඇස්, නාසය සහ කට ළදරුවාට පෙන්වන්න. එලෙස බෝනික්කාගේ එක් ශරීර කොටසක් පෙන්වූ පසු ඔබගේ සහ ළදරුවාගේ එම ශරීර කොටසම ස්පර්ශ කර පෙන්වන්න. ඔබගේ ළදරුවාගේ අත ගෙන එයින් බෝනික්කාගේ, ඔබගේ සහ ඇයගේ ඇස්, නාසය සහ කට ස්පර්ශ කර පෙන්වන්න ක‍්‍රමයෙන් එක් එක් ශරීර අවයව සහ ඒවායේ නම් ළදරුවා මතකයේ තබාගෙන ඒවා හඳුනා ගන්නවා ඇත. பொம்மை ஒன்றின் கண்கள், மூக்கு மற்றும் வாய் என்பவற்றை சுட்டிக்காட்டல். பொம்மையின் ஒரு அங்கத்தை காட்டியதன் பின்னர், உங்களிலும், உங்கள் குழந்தையிலும் அதே பாகத்தை தொட்டுக் காட்டவும். உங்கள் குழந்தையின் கைகளை எடுத்து அவர்களை பொம்மையின் கண்களை, மூக்கை மற்றும் வாயை தொடுமாறும், அதன் பின்னர் உங்களதும், தனதும் குறித்த பாகங்களை தொடுமாறும் செய்யுங்கள். மெதுவாக, இந்த வேறுபட்ட சொற்களை அடையாளங் காணவும், தமது உடல் அங்கங்களுடன் பொருத்திப் பார்க்கவும் கூடியதாக இருக்கும்.

1-2 year old toddler tips වසර 1 සිට 2 දක්වා වයසැති සිඟිත්තා සඳහා උපදෙස් 1-2 வருட குழந்தை குறிப்புகள்

One-year-old Tolgonay’s name means ‘full moon’ in Kyrgyz. After being born prematurely at 8 months, her family gave her the name hoping she would survive birth and have a ‘full life’. වසරක් වයසැති ටොග්ගෝනිගේ කිර්ගීසි නමේ තේරුම ‘පූර්ණ චන්‍ද්‍රයා’ යන්නය. 8 මාසයෙන් නොමේරූ ළදරුවෙකු ලෙස බිහිවූ ඇයට පවුලේ අය ඒ නම යොදා ඇත්තේ ඇය උපතින් පසු ජීවත් වෙමින් ‘පූර්ණ ජීවිතයක්’ ගතකරනු ඇතැයි යන අපේක්‍ෂාවෙනි. ஒரு வயதான டொல்கோனாயின் பெயரின் பொருள் கிர்கிஸ் மொழியில் “முழு நிலவு” என்பதாகும். எட்டு மாதங்களில் முன்கூட்டியே பிறந்ததன் பின்னர், உயிர் பிழைத்து, முழு வாழ்வினை வாழ வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையுடன் அவரது குடும்பத்தினர் அந்தப் பெயரை இட்டனர்.


Did you know? මේ ගැන ඔබ දැන සිටියාද? உங்களுக்குத் தெரியுமா

Toddlers are especially happy when they see that they are making the adults around them happy as well. තමන් වටා සිටින වැඩිහිටියන් සතුටු කරවීමට තමන්ට හැකිබව පෙනෙන විට සිඟිත්තෝ වඩාත් සතුටට පත් වෙති. தம்மைச் சூழவுள்ள பெரியவர்களையும் மகிழ்வடையச் செய்கின்றோம் என்பதனை உணரும் போது குழந்தைகள் குறிப்பாக மகிழ்ச்சியடைகின்றனர்.


 • Give your child things to put into containers and take out. She will try to take them out and put them back on her own, which is great for the development of eye-hand coordination skills. භාජන තුලට දැමීමට සහ ඒවායින් පිටතට ගැනීමට හැකි දේවල් ඔබගේ ළදරුවාට ලබා දෙන්න. ඇය ඒවා බඳුන තුලට දැමීමට සහ එයින් පිටතට ගැනීමට උත්සාහ කරනු ඇත. මෙය ඇස සහ අත් අතර සම්බන්ධය පිළිබඳ හැකියාව වැඩිදියුණු කර ගැනීමට මනා පිටුවහලක් වනු ඇත. போத்தல்களில் போட்டு, வெளியே எடுக்கக் கூடிய பொருட்களை உங்கள் குழந்தைக்கு கொடுங்கள். அவர் அதனை வெளியே எடுக்கவும், தாமாகவே அதனை மீள உள்ள இடவும் முயற்சிப்பார். கண்-கை ஒருங்கிணைத்தல் திறன்களுக்கு இது மிகவும் முக்கியமானதாகும்.
 • Give your toddler things to stack up. He should try to stack more things on his own and make them fall down, or will stack things up until they fall down. එක උඩ එක තබා ඇසිරීමට හැකි දේවල් ඔබගේ සිඟිත්තාට ලබා දෙන්න. ඔහු තව තවත් දේවල් එක උඩ එක ඇසිරීමට සහ ඒවා කඩා වැටීමට හෝ කඩා වැටෙන තුරු එක් එක් දේවල් එක උඩ එක ඇසිරීමට උත්සාහ කරනු ඇත. குவித்து வைப்பதற்கான பொருட்களை உங்கள் குழந்தையிடம் கொடுங்கள். தாமாகவே பல பொருட்களை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக குவிப்பதற்கு, கீழே விழ வைக்கவும் அல்லது கீழே விழும் வரை குவிக்கவும் அவர் முயற்சிக்க வேண்டும்.
 • Ask your child simple questions and respond to your child’s attempts to talk. She should be willing to interact by responding and/or asking further questions. ඔබගේ ළදරුවාගෙන් සරල ප‍්‍රශ්න අසන්න. ළදරුවා කථා කිරීමට දරන උත්සාහයට ප‍්‍රතිචාර දක්වන්න. ඇය ඔබගේ ප‍්‍රශ්න වලට ප‍්‍රතිචාර දැක්වීමට සහ/හෝ තව තවත් ප‍්‍රශ්න ඇසීමට කැමැත්තක් දක්වනු ඇත. உங்கள் குழந்தையிடம் எளிய கேள்விகளை கேளுங்கள். கதைப்பதற்கான உங்கள் குழந்தையின் முயற்சிகளுக்கு பதிலளியுங்கள். மேலதிக கேள்விகளை கேட்பதன் மூலம் உரையாடுவதற்கு அவர் தயாராக இருத்தல் வேண்டும்.
 • Try to talk about different realities with your infant, such as nature, pictures and things from the surrounding environment. You should see your toddler move around and be willing to explore the environment. ඔබගේ ළදරුවා වටාපිටාව තුල හැසිරීමට සහ පරිසරය ගැන සොයා බැලීමට කැමැත්ත දක්වන බව ඔබට පෙනී යනු ඇත. இயற்கை, புகைப்படங்கள் மற்றும் சூழலில் உள்ள ஏனைய விடயங்கள் போன்ற பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் குறித்து உங்கள் குழந்தையுடன் கதைப்பதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். உங்கள் குழந்தை சுற்றி வருவதனையும், சுற்றுச் சூழலை அறிந்து கொள்ள முயற்சிப்பதனையும் நீங்கள் காண்பீர்கள்.
 • Watch what your toddler does and name it: “You are filling the box.” He will be happy to show you what he learned and will gain self-esteem. ඔබගේ සිඟිත්තා කරන දේ බලා එම ක්‍රියාව නම් කරන්න: "ඔබ පෙට්ටිය පුරවනවා" ඔහු ඉගෙන ගත් දේ ඔබට පෙන්වීමට ඔහු බොහෝ සේ කැමති වනු ඇති අතර එමගින් ඔහුගේ ආත්ම අභිමානය වර්ධනය වනු ඇත. உங்கள் குழந்தை என்ன செய்கின்றது என்பதனைப் பார்த்து அதற்கு பெயரிடுங்கள். “நீங்கள் பெட்டியை நிரப்புகின்றீர்கள்”. தாம் என்ன கற்றுள்ளோம் என்பதனை காட்டுவதற்கும், தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்வதற்கும் அவர் மகிழ்வாக இருப்பார்.
 • Play with your toddler and offer help: 'Let's do it together. Here are more stones to put into your box.”These discoveries should make her happy and more confident. ඔබගේ සිඟිත්තා සමග සෙල්ලම් කරමින් ඔහුට සහාය වන්න: "අපි දෙදෙනාම එය කරමු. පෙට්ටියට දමන්න මෙන්න තව ගල් කැට." මෙවැනි ක්‍රියාකාරකම් වලින් සිඟිත්තා සතුටු වනු ඇති අතර ඇයගේ විශ්වාසය ද ගොඩනැගේ. உங்கள் குழந்தையுடன் விளையாடுங்கள். உதவி வழங்குங்கள். “ஒன்றாக செய்வோம். உங்கள் பெட்டியில் போடுவதற்கு இதோ இன்னும் நிறைய கற்கள்”. இது உங்கள் குழந்தைக்கு மகிழ்ச்சியையும், மேலதிக நம்பிக்கையையும் தரும்.
 • Use every opportunity to engage in a conversation, including when feeding or bathing, or when working near him. He should soon begin to understand what you are saying and be able to follow simple directions. සංවාදයක යෙදීමට සෑම අවස්ථාවක්ම උපයෝගී කර ගන්න. ළදරුවාට කවන විට, නාවන විට හෝ ඔහු අසල වැඩ කරන විට ළදරුවා සමග සංවාදයක් ඇති කර ගන්න. ඉක්මනින්ම ඔබ පවසන දේ ඔහු වටහා ගන්නා අතර ඔබගේ සරල උපදෙස් අනුගමනය කිරීමට ඔහුට හැකිවනු ඇත. உணவூட்டல் அல்லது குளிக்க வைத்தல் அல்லது அவருக்கு அருகில் இருக்கும் போது என உரையாடல் ஒன்றில் ஈடுபடுவதற்கான ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் பயன்படுத்துங்கள். விரைவில் நீங்கள் என்ன சொல்கின்றீர்கள் என்பதனைப் புரிந்து கொள்ளவும், எளிய வழிகாட்டல்களை பின்தொடரவும் அவர் அறிந்துகொள்வார்.
 • Turn simple questions into games: “Where is your toe?” or “Where is the bird?”. You can look at pictures and talk about what you see. She should show more and more curiosity and willingness to communicate about what she sees and hears. සරල ප‍්‍රශ්න ක්‍රීඩාවන් බවට පත්කර ගන්න. "ඔබේ කකුලේ ඇගිලි කොහේද?" හෝ "කුරුල්ලා කොහේද ඉන්නේ?" යනුවෙන් ප‍්‍රශ්න කරන්න. පින්තූරයක් දෙස බලමින් එහි පෙනෙන දේ ගැන කථා කරන්න. ඇය තමන් දකින සහ ඇසෙන දේවල් ගැන තව තවත් කුතුහලය දක්වමින් ඒවා ගැන කථා කිරිමට උනන්දු වනු ඇත. எளிய கேள்விகளை விளையாட்டாக்கல். “உங்கள் கால் விரல்கள் எங்கே” அல்லது “பறவை எங்கே”. நீங்கள் புகைப்படங்களைப் பார்த்து, அதில் என்ன இருக்கின்றது என்பது குறித்து கதைக்கலாம். அவர் எதனைப் பார்க்கின்றார் மற்றும் கேட்கின்றார் என்பது குறித்து மேலதிக ஆர்வத்தை அவர் வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

2+ years old toddler tips වසර 2 කට වැඩි සිඟිත්තා සඳහා උපදෙස් 2+ வயது குழந்தை குறிப்பு

Alishia, 3, and a teenage girl read a book together in Belize. Stories, songs and games prepare children to read and help them improve how they speak. බ‍්‍රසීලයේ තුන් හැවිරිදි අලිශියා සහ තරුණ දැරියක් එක්ව පොතක් කියවයි. කථාන්දර, ගීත සහ ක්‍රීඩා ළමුන් කියවීමට යොමු කරවන අතර එය ඔවුන්ගේ කතා විලාසය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට එය උපකාරී වේ. அலிஷியா 3, பெலிஷியாவில் புத்தகம் ஒன்றை வாசிக்கின்றார். கதைகள், பாடல்கள் மற்றும் விளையாட்டுக்கள் என்பன பிள்ளைகள்ழ வாசிக்கவும், பேசவும் உதவி செய்கின்றன.


Did you know? මේ බව ඔබ දැන සිටියාද? உங்களுக்குத் தெரியுமா?

Children learn better when they are taught how to behave well instead of being scolded for behaving badly. නරක ලෙස හැසිරෙන විට බැන වදිනවාට වඩා හොඳිින් හැසිරීමට ඉගැන්වීමෙන් ළමුන් වඩාත් හොඳින් ඉගෙන ගනී. தவறாக நடப்பதற்கு திட்டுவதிலும் பார்க்க, சரியாக நடப்பது எவ்வாறு எனக் கற்றுக் கொடுப்பதன் மூலம் பிள்ளைகள் நன்கு கற்பர்.


 • Ask simple questions and listen to the answers. Encourage your child to talk: “What is this?”, “Where is the window?”, “Which ball is bigger?”, “Would you like the red cup?”. You should see your child’s growing interest in interacting with you and responding to your questions. සරල ප‍්‍රශ්න විමසා පිළිතුරු වලට සවන් දෙන්න. ඔබගේ දරුවන්ට කථා කිරීමට දිරි ගන්වන්න: "මේ මොකක්ද?", "ජනේලය තිබෙන්නේ කොහේද?", "වඩා ලොකු මොන බෝලයද?", "ඔබ රතු කෝප්පයට කැමතිද?". ඔබ සමග සංවාදයේ යෙදීමට සහ ඔබගේ ප‍්‍රශ්න වලට පිලිතුරු සැපයීමට දරුවා වැඩි වැඩියෙන් උනන්දු වන බව ඔබ නිරීක්‍ෂණය කරනු ඇත. எளிய கேள்விகளை எழுப்பி, பதில்களை செவிமடுங்கள். பேசுவதற்கு உங்கள் குழந்தைக்கு ஊக்கமளியுங்கள். “இது என்ன?”, “யன்னல் எங்கே?”, “எந்த பந்து பெரியது?”, “உங்களுக்கு சிவப்பு தொப்பி பிடிக்குமா?”. உங்களுடன் உரையாடுவதில் மற்றும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதில் குழந்தையின் அதிகரித்த ஆர்வத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள்.
 • Read stories to your child and ask questions about what you see in the book. You should notice your child memorizes and tries to repeat what you read. ඔබගේ දරුවාට කථාන්දර කියවා පොතේ ඔබ දකින දේ ගැන ප‍්‍රශ්න අසන්න. ඔබ කියවන දේ මතකයේ තබාගෙන එය නැවත පැවසීමට ඔබගේ දරුවා උත්සාහ කරන බව ඔබට පෙනී යනු ඇත. உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கதைகளை வாசித்துக் காட்டுங்கள். புத்தகத்தில் நீங்கள் எதனைப் பார்க்கின்றீர்கள் என்பது குறித்து கேள்வி எழுப்புங்கள். உங்கள் குழந்தை நினைவுபடுத்துவதனையும், நீங்கள் வாசிப்பதனையும் கூடவே வாசிப்பதனையும் நீங்கள் அவதானிப்பீர்கள்.
 • Help your child learn to count by asking “how many” and counting things together. Your child will make mistakes at first, but learn from repeating things many times. "කීයක් තිබෙනවාද?" යනුවෙන් අසමින් සහ එක්ව ගනන් කිරීමෙන් ඔබගේ දරුවාට ගණන් කිරීමට සහාය වන්න. පළමුව ඔබගේ දරුවා වැරදි සිදු කරනු ඇති අතර, නැවත නැවත බොහෝ වාරයක් කිරීමෙන් නිවැරදිව ඉගෙන ගන්නවා ඇත. "எத்தனை?" என கேட்பதன் மூலம் மற்றும் ஒன்றாக கணக்கிடுவதன் மூலம் கணக்கிடுவதற்கு உங்கள் குழந்தைக்கு உதவுங்கள். ஆரம்பத்தில் உங்கள் குழந்தை தவறு விடலாம். ஆனால், பல தடவைகள் சொல்வதன் மூலம் கற்றுக் கொள்ளும்.
 • Offer your child circles and other shapes cut from coloured paper to compare and sort. She should be happy to try sorting things and will learn how to match and make relationships between different objects, colours and shapes. වර්ණ කඩදාසි වලින් රවුම් සහ වෙනත් හැඩතල කපා ඒවා සන්සන්දනය කිරීමට සහ වෙන් කිරීමට දරුවා යොමු කරවන්න. එක් එක් දේවල් වෙන් කිරීමට ඇය කැමැත්තක් දක්වන අතර විවිධ ද්‍රව්‍ය, හැඩතල සහ වර්ණ ගැලපීම සහ ඒවා අතර ඇති සබඳතාවය ඉගෙන ගන්වා ඇත. ஒப்பீடு செய்வதற்கும், சரி செய்வதற்கும் நிறமிடப்பட்ட காகிதத்தில் இருந்து வட்டங்கள் மற்றும் ஏனைய வடிவங்களை உங்கள் குழந்தைக்கு வழங்குங்கள். விடயங்களை செய்வதில் உங்கள் குழந்தை மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். வேறுபட்ட பொருட்கள், நிறங்கள் மற்றும் வடிவங்களுக்கு இடையில் எவ்வாறு தொடர்பினை ஏற்படுத்துவது எனவும் கற்றுக் கொள்ளும்.

* Sources: Steen, The Evolving Brain: The Known and The Unknown, 2007; Dekaban, Annals of Neurology, 1978. *මූලාශ‍්‍රය: ‘ඩෙකාබෑන්’, ස්නායුවේදය පිළිබඳ අනු-වාර්ෂික වාර්තාව 1978. ස්ටීන් විසින් සපයන ලද, "විකසනය වන මොලය: දන්නා සහ නොදන්නා දේ" නමැති ලිපිය. (Steen, The Evolving Brain: The Known and The Unknown, 2007; Dekaban, Annals of Neurology, 1978.)