Child Care ළමා රැකවරණය சிறுவர் அபிவிருத்தி

Did you know? Just 15 minutes of play with your baby can spark millions of brain connections. ඔබ දැන සිටියා ද? ඔබගේ බිලිඳා සමග විනාඩි 15ක් ක්‍රීඩා කිරීමෙන් මොළයේ සම්බන්ධතා මිලියන ගණනක් සක්‍රිය කළ හැකි ය. உங்களுக்குத் தெரியுமா? உங்கள் குழந்தையின் வாழ்க்கையில் முதல் ஆயிரம் நாட்கள், வேறெப்போதும் இல்லாத வகையிலான வேகத்தில் உங்கள் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிப் பெறும் என உங்களுக்குத் தெரியுமா?

With every hug and every kiss, every song and every game, you can help your baby develop in so many ways. Just 15 minutes of play can spark millions of brain connections. And everyone can play a role! Here's how: සෑම වැලඳ ගැනීමක්, සෑම සිප ගැනීමක්, සෑම ගීතයක්, සෑම ක්‍රීඩාවක් මගින් ම ඔබට ඔබගේ බිලිඳාගේ වර්ධනයට බොහෝ ආකාරවලින් උදව් කළ හැකි ය. විනාඩි 15ක් ක්‍රීඩා කිරීමෙන් මොළයේ සම්බන්ධතා මිලියන ගණනක් සක්‍රිය කළ හැකි ය. සෑම කෙනෙකුට ම කාර්ය භාරයක් ඉටු කළ හැකි යæ ඒ මෙසේ ය: விஞ்ஞானம் தெளிவாக உள்ளது: ஆரம்ப தருணங்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. அதன் தாக்கங்கள் வாழ்நாள் முழுவதிலும் இருக்கும். வாழ்க்கையின் முதல் ஆயிரம் நாட்களில், வேறெப்போதும் இல்லாத வேகத்தில் உங்கள் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சி காணும். குழந்தை ஒன்று எத்தனை மகிழ்வாக, ஆரோக்கியமாக மற்றும் புத்திசாலியாக வளர்கின்றது என்பதனை செதுக்கும் பிள்ளைகளின் சூழல் மற்றும் அனுபவமாக அது உள்ளது. ஒவ்வொரு தருணத்தையும் எவ்வாறு பயனுள்ளதாக்கலாம் என்பதனைப் பாருங்கள்: நிபுணர்களின் ஆலோசனை, ஆர்வமிகு உள்ளீடுகள், மற்றும் வேடிக்கையான உண்மைகள்.

How Sri Lankan parents can help their children deal with disrupted learning බාධාවට ලක් වූ තම ඉගෙනීම් සමඟ කටයුතු කිරීමට ශ්‍රී ලාංකීය දෙමාපියන් විසින් තම දරුවන්ට උදව් විය හැකි ආකාරයஇலங்கையிலுள்ள பெற்றோர் எவ்வாறு தமது பிள்ளைகளுக்கு இடையூறான கற்றலைச் சமாளிக்க உதவ முடியும்?

How to talk to your children about climate change and reduce your family’s carbon footprint දේශගුණික විපර්යාස හා ඔබේ පවුලේ කාබනික පා සටහන් අවම කරගැනීම ගැන ඔබේ දරුවා සමග කතා කරන්නේ කෙසේදகாலநிலை மாற்றம் குறித்து உங்கள் குழந்தைகளிடம் பேசுவதும் உங்கள் குடும்பத்தின் கார்பன் பயன்பாட்டைக் குறைப்பதும் எவ்வாறு?ு

The link between parental love and your child’s development මාපිය ආදරය හා දරුවෙකුගේ වර්ධනය අතර ඇති සම්බන්ධතාවයஉங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கும் பெற்றோர் அன்புக்கும் இடையிலான இணைப்பு

How to bathe your newborn baby: A step-by-step guide ඔබේ අලුත උපන් බිළිඳා නාවන්නේ කෙසේද? පියවිරෙන් පියවර පැහැදිලි කරන මාර්ගෝපදේශයක්புதிதாகப் பிறந்த உங்களுடைய குழந்தையை எப்படி குளிப்பாட்டுவது: ஒரு படிப்படியான வழிகாட்டல்

What to do if your child has been exposed to pornography online ඔබේ දරුවා මාර්ගගතව කාමුක දර්ශන වලට නිරාවරණය වී ඇත්නම් ඒ වෙනුවෙන් ඔබට ගත හැකි පියවරஉங்கள் பிள்ளை இணையத்தில் ஆபாசப் படங்களைப் பார்க்க ஆரம்பித்தால் என்ன செய்வதுி

How to talk to your children about sex and sexual health ඔබේ දරුවා සමග ලිංගත්වය හා ලිංගික සෞඛ්‍යය ගැන කතාබහ කරන්නේ කෙසේද?பாலியல் மற்றும் பாலியல் சுகாதாரம் பற்றி உங்கள் பிள்ளைகளிடம் எவ்வாறு கலந்துரையாடுவது

How to be a more engaged and involved father වඩාත් සැලකිලිමත් සහ ක්‍රියාකාරීව සම්බන්ධතා පවත්වාගන්නා පියෙකු වන්නේ කෙසේද?அதிக ஈடுபாடு மற்றும் அக்கறையுள்ள தந்தையாக இருப்பது எப்படி

How to protect your daughters against sexual harassment and abuse ඔබේ දියණියන් ලිංගික අතවරයෙන් හා අපයෝජනයෙන් ආරක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல் மற்றும் துஷ்பிரயோகங்களில் இருந்து உங்கள் மகள்களைப் பாதுகாத்துக்கொள்வது எவ்வாறு?

Signs that your child may be being bullied and what you can do about it ඔබේ දරුවා හිරිහැරයට ලක්වන බවට ඇති සලකුණු හා ඒ ගැන ඔබට කල හැකි දේஉங்கள் குழந்தை கொடுமைப்படுத்தப்படலாம் என்பதற்கான அறிகுறிகள் மற்றும் அது தொடர்பாக நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்

Developmental markers and red flags to know in your child’s first year ඔබේ දරුවාගේ පළමු වසර තුල ඇතිවන වර්ධන සලකුණු කාරක හා වර්ධනය හා සම්බන්ධ සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණු உங்கள் குழந்தையின் முதல் ஆண்டில் நீங்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய வளர்ச்சிச் சுட்டிகள் மற்றும் அபாயக் குறிப்புகள்

How to childproof your home ඔබේ නිවස ළමා ආරක්ෂණය කරන්නේ කෙසේද? உங்கள் வீட்டைக் குழந்தைகளுக்குப் பாதுகாப்பானதாக வைத்திருப்பது எப்படி?

7 questions about babies every new parent asks: Mini Parenting Master Class සෑම නව මව්පියෙකුම ළදරුවන් ගැන අසන්නාවූ ප්‍රශ්න 7ක් குழந்தைகள் குறித்து ஒவ்வொரு புதிய பெற்றோரும்கேட்கும் 7 கேள்விகள்: சிறு குழந்தை வளர்ப்புக்கான தேர்ச்சி வகுப்பு

Keeping your kids safe online: A guide for Sri Lankan parents ඔබේ දරුවන් අන්තර්ජාලයේ සුරක්ෂිතව තැබීම්: ශ්‍රී ලාංකික දෙමව්පියන්ට මාර්ගෝපදේශයක්உங்கள் குழந்தையின் இணைய பாவனையைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருத்தல்: இலங்கை பெற்றோருக்கான வழிகாட்டலொன்று

Nine ways a husband or partner can support their breastfeeding wife සැමියෙකු හෝ සහකරුවෙකු විසින් මවකිරි ලබාදෙන තම බිරිඳට සහය ලබාදිය හැකි මාර්ග නවයක් ஒரு கணவன் அல்லது துணைவர் தனது தாய்ப்பாலூட்டும் மனைவிக்கு ஒத்துழைக்கக்கூடிய ஒன்பது வழிமுறைகள்

How much screen time is too much? Tips and guidelines for parentsකොපමණ ප්‍රමාණයක තිර කාලයක් අධික යැයි සැලකේද? මව්පියන්ට ඉඟි හා මාර්ගෝප්දේශ அளவுக்கதிகமான திரை நேரம் எவ்வளவு? பெற்றோருக்கான உதவிக் குறிப்புகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள்

Signs of violence against children all adults should know සියලු වැඩිහිටියන් දැන සිටිය යුතු දරුවන්ට එරෙහි හිංසනයේ සලකුණුவயது வந்தவர்கள் அனைவரும் அறிந்திருக்க வேண்டிய, சிறுவர்களுக்கு எதிரான வன்முறை அறிகுறிகள்

Why you should never ignore a crying babyඅඬන කුඩා දරුවෙකු ඔබ නොසළකා හැරිය නොයුත්තේ ඇයි? அழுதுகொண்டிருக்கும் குழந்தையொன்றை நீங்கள் ஒருபோதும் நிரகாரிக்கக் கூடாதது ஏன்?

Returning to work as a mother මවක් විමෙන් පසු නැවත රැකියාවට යෑම ஒரு தாயாக வேலைக்குத் திரும்புதல்

#EarlyMomentsMatter

Coronavirus disease (COVID-19): What parents should knowකොරෝනාවයිරස් රෝගය (COVID-19): දෙමාපියන් දැන ගත යුතු කරුණු கொரோனா வைரஸ் நோய் (COVID-19): பெற்றோர் தெரிந்திருக்க வேண்டியது என்ன?

7 questions to ask during your first visit when selecting a preschool පෙරපාසැලක් තෝරාගැනීමේ පළමු ගමනේදී ඔබ විසින් ඇසිය යුතු ප්‍රශ්න 7ක්பாலர் பாடசாலையொன்றைத் தெரிவு செய்வதற்கான உங்கள் முதல் விஜயத்தின் போது கேட்க வேண்டிய ஏழு கேள்விகள்

How to potty-train your toddlerඔබේ සිඟිත්තාට වැසිකිළි භාවිතය පුහුණු කරන්නේ කෙසේද உங்கள் குழந்தைக்கு இயற்கைக்கடன்களைச் செய்வதற்கு பயிற்சியளிப்பது எவ்வாறு?

Why gentle, positive discipline is more effective than corporal punishment ශාරීරික දඬුවමට වඩා මෘදු , ධනාත්මක විනය ඵළදායි වීමට හේතුන් உடல் ரீதியான தண்டனையை விட கனிவான, நேர்மறையான கட்டுப்பாடு மிகப் பயனுள்ளதாக இருப்பது ஏன்

#EarlyMomentsMatter

The bond with your baby ඔබගේ බිලිඳු දරුවා සමග පවත්වා ගත යුතු බැඳීමஉங்கள் குழந்தையுடனான பிணைப்பு

#EarlyMomentsMatter

The relationship between mother and baby මව සහ බිලිඳා අතර සම්බන්ධතාවதாய்க்கும், குழந்தைக்கும் இடையிலான உறவு

#EarlyMomentsMatter

The relationship between father and babyපියා සහ බිලිඳා අතර සම්බන්ධතාවதந்தைக்கும், குழந்தைக்கும் இடையிலான உறவு

#EarlyMomentsMatter

Super Dad Romesh Sugathapala on the power of love සුපිරි තාත්තා ලෙස රොමේෂ් සුගතපාල ආදරයේ බලය ගැන කතා කරමින්அன்பின்வலிமை குறித்துசிறந்ததந்தை யானரொமேஷ்சுகதபால

Every parent has the ‘super power’ to help their child develop. Watch renowned singer and musician Romesh Sugathapala show you how it’s done!

Child Care ළමා රැකවරණයசிறுவர் பராமரிப்பு

Expert advice, interesting insights and fun facts.විශේෂඥ උපදෙස් සිත්ගන්නා දැනුම් සහ විනෝදාත්මක සාධක තවතවත් එකතුකිරීම /වැඩිපුර පැටවීමநிபுணர்கள் ஆலோசனை, ஆர்வமிகு உள்ளீடுகள் மற்றும் வேடிக்கையான உண்மைகள்.
Sign upඅප හා සම්බන්ධවන්නபதிவு செய்க