Child Development ළමා සංවර්ධනය சிறுவர் பராமரிப்பு

Did you know? Babies’ brains develop in the first 1,000 days at a pace never repeated again. ඔබ දැන සිටියා ද? පළමු දින 1,000 තුළ දී බිලිඳාගේ මොළය ඉන් පසු කිසි විටෙක සිදු නොවන වේගයකින් වර්ධනය වේ. உங்களுக்குத் தெரியுமா? உங்கள் குழந்தையுடன் வெறும் 15 நிமிடங்கள் விளையாடுவது மில்லியன் கணக்கான மூளைத் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தும்.

The science is clear: early moments matter and their effects can last a lifetime. In the first 1,000 days of life, your baby’s brain develops faster than at any other time. And it’s the child’s environment and experiences that shape how happy, healthy and smart she will grow up to be. Here’s how you can make every moment count: කාරණය පැහැදිලි ය: මුල් කාලීන මොහොතවල් වැදගත් වන අතර එම මොහොතවල දී ජීවිත කාලීන බලපෑම් ඇති විය හැකි ය. ජීවිතයේ පළමු දින 1,000 තුළ දී ඔබගේ බිලිඳාගේ මොළය අන් කිසි කලෙකටත් වඩා වේගයෙන් වර්ධනය වේ. ඇය වැඩුණු විට කොතරම් සතුටකින්, සෞඛ්‍ය සම්පන්න භාවයකින්, බුද්ධිමත් භාවයකින් පසු වනු ඇත් ද යන්න තීරණය වන්නේ ළමයා ජීවත් වන වාතාවරණය හා ඇය ලබන අත්දැකීම් මගිනි. එම නිසා ඔබ පහත සඳහන් පරිදි හැම මොහොතක් ම වැදගත් කොට සැලකිය යුතු ය: ஓவ்வொரு அரவணைப்பும், முத்தமும், பாடலும், விளையாட்டும் என உங்கள் குழந்தை பல்வேறு வழிகளில் வளர்ச்சி காணும். வெறும் 15 நிமிடங்கள் விளையாடுவது மில்லியன் கணக்கான மூளைத்தொடர்புகளை ஏற்படுத்தும். அனைவரும் தமது பங்கினை ஆற்றலாம். இதோ இவ்வாறு:

Teenage depression: Signs, causes, how to help නව යෞවන මානසික අවපීඩනය: එහි ලක්ෂණ, ඇතිවීමට හේතූන්, ඔවුන්ට උදව් කල හැකි ක්‍රම பதின்ம வயது மனச்சோர்வு: அறிகுறிகள், காரணங்கள் மற்றும் அதற்கு உதவுவது எவ்வாறு

How to prepare for your child’s first day of preschool පෙරපාසැලේ පළමු දිනය සඳහා ඔබේ දරුවා සූදානම් කරන්නේ කෙසේද? உங்கள் குழந்தையின் பாலர் பாடசாலை முதல் நாளுக்கு எவ்வாறு தயாராகுவது?

Ways to develop your child’s language skills in the early years දරුවාගේ මුල් අවධියේ භාෂා කුසළතාවන් වර්ධනය කරගැනීමේ ක්‍රම ஆரம்ப ஆண்டுகளில் உங்கள் குழந்தையின் மொழித் திறனை வளர்ப்பதற்கான வழிகள்

Everyday activities to help children love learning and provide a balanced education දරුවන් තුල ඉගෙනීම හා අධ්‍යාපනය කෙරෙහි ආශාවක් ඇති කිරීමට උපකාරි වන දෛනික ක්‍රියාකරකම් குழந்தைகள் கற்றலை விரும்புவதற்கும் சமநிலைக் கல்வியை வழங்குவதற்கும் உதவும் அன்றாட நடவடிக்கைகள்

The importance of fine motor skills and how you can help develop these in your babies and toddlers සියුම් චාළක කුසළතාවන්හි වැදගත්කම් හා ඔබේ කුඩා දරුවන් හා සිඟිත්තන් තුල ඒවා වැඩිදියුණු කරගත හැකි ආකාර சிறந்த இயக்க திறன்களின் முக்கியத்துவமும் உங்கள் குழந்தை மற்றும் கைக்குழந்தைகளில் இவற்றை வளர்க்க எவ்வாறு உதவலாம்

How to handle your child’s many questions දරුවන්ට ඇති ප්‍රශ්න හා ඔවුන්ගේ කුතුහලය දෙමව්පියන් පිරිමසා ගන්නේ කෙසේද? உங்கள் குழந்தையின் பல கேள்விகளை எவ்வாறு கையாள்வது

All about toddler tantrums and how to handle them ළදරු කෝපය හා එය මැඩපවත්වාගන්නා අයුරු குறுநடை போடும் குழந்தைகளின் கோபம் போன்றவற்றை எவ்வாறு கையாள்வது?

Ways to promote your child’s brain development ඔබේ දරුවාගේ මොළය වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කරගැනීමේ මාර්ග உங்கள் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வழிகள்

Everyday activities to help children love learning and provide a balanced education දරුවන් තුල ඉගෙනීම හා අධ්‍යාපනය කෙරෙහි ආශාවක් ඇති කිරීමට උපකාරි වන දෛනික ක්‍රියාකරකම් குழந்தைகள் கற்றலை விரும்புவதற்கும் சமநிலைக் கல்வியை வழங்குவதற்கும் உதவும் அன்றாட நடவடிக்கைகள்

How to raise critical thinkersවිවේචනාත්මක චින්තනය ඇති දරුවන් ඇතිදැඩි කරන්නේ කෙසේදவிமர்சன ரீதியான சிந்தனையாளர்களை வளர்த்தெடுப்பது எவ்வாறு

What to do when your child doesn't listen to you? Effective, positive solutions for parentsඔබේ කීමට දරුවා සවන් දෙන්නේ නැති විට ඔබට කුමක් කල හැකිද? දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් ඵලදායී, ධනාත්මක විසඳුම්உங்கள் பிள்ளை உங்கள் பேச்சைக் கேட்காதபோது என்ன செய்வது? பெற்றோருக்கு பயனுள்ள, நேர்மறையான தீர்வுகள்

The challenges of online learning for older children and how to tackle theseවයසින් වැඩි දරුවන්ට සබැඳි (අන්තරජාලය ඔස්සේ) අධ්‍යාපනය හේතුවෙන් ඇතිවන ගැටළු හා ඒවා නිරාකරණය කරගන්නා ක්‍රමவயதான குழந்தைகளுக்கான இணையவழிக் கற்றலின் சவால்கள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு சமாளிப்பது

Ways to raise a child who values and will protect their environmentපරිසරය අගය කරන හා ආරක්ෂා කරන දරුවෙක් ඇතිදැඩි කිරීමේ ක්‍රමதமது சுற்றுச்சூழலை மதித்து, பாதுகாக்கும் குழந்தைகளை வளர்க்கும் வழிகள்

Activities that boost your preschooler’s cognitive developmentඔබේ පෙරපාසැල් දරුවාගේ ඥානාන්තමක වර්ධනය වැඩිදියුණු කරවීම සඳහා වූ ක්‍රියාකාරකම්உங்கள் பாலர் பாடசாலைக் குழந்தையின் அறிவாற்றல் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கும் செயற்பாடுகள்

Fun STEAM activities for preschoolersපෙරපාසැල් දරුවන් සඳහා STEAM යැයි හැඳින්වෙන ඉගෙනුම් රාමුව යනු කුමක්ද?பாலர் பாடசாலைக் குழந்தைகளுக்கான வேடிக்கையான STEAM செயற்பாடுகள்

Five important habits to teach your sons and daughtersඔබේ පුතුන්ට හා දූවරුන්ට කියා දිය යුතු වැදගත් පුරුදු පහක්உங்கள் மகன்களுக்கும் மகள்களுக்கும் கற்பிக்க வேண்டிய ஐந்து முக்கியமான பழக்க வழக்கங்கள்

When do children begin to learn?දරුවන් ඉගෙනගන්න පටන් ගන්නේ කවර දිනක් සිටද?சிறுவர்கள் எப்போது கற்றுக்கொள்ளத் தொடங்குவார்கள்?

How to discipline your child the smart and healthy wayබුද්ධිමත් හා යහපත් අයුරින් ඔබේ දරුවා විනයගරුක කරන්නේ කෙසේදஉங்கள் குழந்தையை சாமர்த்தியமான மற்றும் ஆரோக்கியமான முறையில் பயிற்றுவிப்பது எவ்வாறு?

6 Ways to raise strong, empowered childrenශක්තිමත්, සවිබලගැන්වුනු දරුවන් ඇතිදැඩි කල හැකි මාර්ග 6ක්பலமான, வலுவூட்டப்பட்ட குழந்தைகளை வளர்த்தெடுப்பதற்கான 6 வழிகள்

9 Ways Parents Can Help Stop Gender-based Violenceස්ත්‍රීපුරුෂ සමාජභාවය හා බැදුනු හිංසනය නැවැත්වීමට දෙමව්පියන් විසින් උපකාරි විය හැකි ක්‍රම 9ක්பாலின அடிப்படையிலான வன்முறையைத் தடுப்பதற்காக பெற்றோர் உதவக்கூடிய 9 வழிகள்

Parents' role in redefining traditional gender norms and socialization: An age-by-age guideසාම්ප්‍රදායික ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා සමාජීකරණ නැවත අර්ථ දැක්වීමෙහි ලා දෙමාපියන්ගේ කාර්යභාරය: වයසට අනුකූල මාර්ගෝපදේශபாரம்பரிய பாலின விதிமுறைகளையும் சமூகமயமாக்கலையும் மறுவரையறை செய்வதில் பெற்றோரின் வகிபாகம்: வயதடிப்படையிலான வழிகாட்டல்

The Importance of your Child’s First 1000 Daysඔබේ දරුවාගේ ජීවිතයේ පළමු දින දහසෙහි (1000) වැදගත්කමஉங்கள் குழந்தையின் முதல் 1000 நாட்களின் முக்கியத்துவம்

What children should learn in nurseryපෙරපාසැලේදී දරුවන් ඉගෙන ගත යුත්තේ කුමක්ද?குழந்தைகள் பாலர் பாடசாலையில் எதனைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்

Baby music: The soundtrack to your child's developmentළදරු සංගීතය: ඔබේ දරුවාගේ දියුණුවෙහි සංගීතපටයகுழந்தை இசை: உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கான ஒலிப்பதிவு

The unimaginable benefits of reading to your child from pregnancy and beyondගර්භණී සමයේ සිට ඉන් පසු කාලයේදී ද ඔබේ දරුවා සමග කියවීමේ නිරත වීමෙන් දරුවාට ලැබෙන්නාවූ ඇදහිය නොහැකි ප්‍රයෝජනகர்ப்ப காலம் மற்றும் அதற்குப் பின்னர் உங்கள் குழந்தைக்காக வாசிப்பதன் மூலம் கிடைக்கப்பெறும் கற்பனைக்கெட்டாத நன்மைகள்

How to stimulate preschool-aged kids at homeපෙර පාසැල් වයසැති දරුවන් නිවස තුළම ඉගෙනීම සඳහා පොළඹවන්නේ කෙසේද?வீட்டிலுள்ள முன்பள்ளி வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு ஊக்கமளிப்பது எவ்வாறு?

If your preschool-aged child (age 3-5) does not go to nursery yet..

The Importance of EQ: How to raise a child with strong EQ skills ? භාවමය බුද්ධියෙහි (EQ) වැදගත්කම: සවිමත් භාවමය බුද්ධි කුසළතා ඇති දරුවෙකු ඇතිදැඩි කරගන්නේ කෙසේද? இன் முக்கியத்துவம்: உறுதியான EQ திறன்களுடன் குழந்தையொன்றை வளர்ப்பது எவ்வாறு?

As parents, we only want what is best for our children.

5 Ways to set your child up for future success අනාගත සාර්ථකත්වය උදෙසා ඔබේ දරුවා සූදානම් කරගැනීමට ක්‍රමවේද 5 ක් எதிர்கால வெற்றிக்கு உங்கள் குழந்தையை நெறிப்படுத்துவதற்கான 5 வழிமுறைகள்

From embracing baby talk to taking play seriously - easy, effective and science-backed tips for every parent.

Baby milestones: Parenting tipsදරුවකුගේ ජීවිතයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයන් ථ ළමුන් රැකබලාගැනීම සඳහා දෙමාපියන්ට උපදෙස්குழந்தை மைல்கற்கள்: பெற்றோர்களிற்கான குறிப்புகள்

Tips for every parent.සෑම දෙමාපියෙකුටම උපදෙස්

Baby talk: Mini Parenting Master Classමාපිය පුහුණුව குழந்தைகள் போல் கதைத்தல்: பெற்றோர்களுக்கான சிறிய மாஸ்டர் வகுப்பு

Discover how to engage in baby talk with your little one and why it's important.

"Super Parent Shaq", on the power of play "සුපිරි දෙමාපිය" ෂාක් ක්‍රීඩාවේ බලය ගැන කතා කරයි "சூப்பர் பெற்றோர்" ஷாக், விளையாடுவதன் சக்தி குறித்து

Discover how to engage in baby talk with your little one and why it's important.

Child Developmentළමා සංවර්ධනයசிறுவர் அபிவிருத்தி

Expert advice, interesting insights and fun facts.විශේෂඥ උපදෙස් සිත්ගන්නා දැනුම් සහ විනෝදාත්මක සාධක තවතවත් එකතුකිරීම /වැඩිපුර පැටවීමநிபுணர்கள் ஆலோசனை, ஆர்வமிகு உள்ளீடுகள் மற்றும் வேடிக்கையான உண்மைகள்.
Sign up අප හා සම්බන්ධවන්නபதிவு செய்க