Food and Nutrition ආහාර හා පෝෂණය உடல்நலன்

Did you know? Up to 75% of each meal goes to building your baby's brain. ඔබ දැන සිටියා ද? සෑම ආහාර වේලකින් ම 75%ක් දක්වා ප්‍රමාණයක් වැය වන්නේ ඔබගේ බිලිඳාගේ මොළය වර්ධනය කිරීමට ය. உங்களுக்குத் தெரியுமா? முதல் ஆயிரம் நாட்கள் உங்கள் குழந்தையின் உடல்நலன் மற்றும் மகிழ்ச்சியில் தாக்கம் புரியக்கூடும்.

Good nutrition is not just about strong bodies – it’s also about strong minds. During the first two years, up to 75% of each meal goes to building your baby’s brain. As your baby grows, so do his nutritional needs. Here’s what to know: මනා පෝෂණය යනු ශක්තිමත් ශරීරයක් පමණක් නොවේ - එය ශක්තිමත් මනසකට ද හේතු වන්නකි. පළමු වසර දෙක තුළ දී සෑම ආහාර වේලකින් ම 75%ක් දක්වා ප්‍රමාණයක් වැය වන්නේ ඔබගේ බිලිඳාගේ මොළය වර්ධනය කිරීමට ය. ඔබගේ බිලිඳා වැඩෙන විට ඔහුගේ පෝෂණ අවශ්‍යතා ද වර්ධනය වේ. ඔබ පහත සඳහන් කරුණු දැන ගත යුතු ය: தமது குழந்தை மகிழ்ச்சியாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் வளர வேண்டும் என ஒவ்வொரு பெற்றோரும் விரும்புவர். முதல் ஆயிரம் நாட்களில் சரியான உணவு, தூண்டுதல் மற்றும் பராமரிப்பு என்பன வாழ்க்கைக்கான அத்திவாரத்தை அமைக்கும் என கண்டறியுங்கள்.:

Foods and drinks to avoid giving your child in the first two yearsපළමු වසර දෙක තුල දරුවෙකුට ලබා නොදිය යුතු ආහාරපාන உங்கள் குழந்தையின் முதல் இரண்டு வருடங்களில் தவிர்க்க வேண்டிய உணவு மற்றும் பான வகைகள்

Common breastfeeding issues new mothers face and solutions for theseමව්කිරි පෙවිම සම්බන්ධව නව මව්වරුන් විසින් මුහුණ දෙන ගැටළු හා ඒවාට විසඳුම් புதிதாக தாய்மையை அடைந்தவர்கள் தாய்ப்பாலூட்டலின் போது முகம் கொடுக்கும் பிரச்சினைகளும் அதற்கான தீர்வுகளும்

Common food issues in children and gentle, effective solutionsදරුවන් අතර බහුලව පවතින ආහාර හා සම්බන්ධ ගැටළු හා ඒ සඳහා පහසු හා ඵලදායි විසඳුම් குழந்தைகளில் பொதுவான உணவுப் பிரச்சினைகள் மற்றும் கனிவான, பயனுள்ள தீர்வுகள்

Healthy weight gain in children: Best foods to give and other tipsදරුවන් තුළ නිරෝගී බර වැඩිවීම: ඔවුන්ට ලබා දීමට සුදුසු ආහාර හා වෙනත් උපදෙස් குழந்தைகளில் ஆரோக்கியமான எடை அதிகரிப்பு: வழங்க வேண்டிய சிறந்த உணவுகள் மற்றும் ஏனைய உதவிக் குறிப்புகள்

Nutritious Local Foods to Include in Your Child’s Dietඔබේ දරුවාගේ ආහාර වේළට එකතු කළ හැකි සෞඛ්‍ය සම්පන්න දේශීය ආහාර වර්ග உங்கள் குழந்தையின் உணவில் சேர்க்க வேண்டிய போசாக்கு மிக்க உள்நாட்டு உணவுகள்

Breastfeeding safely during the COVID-19 pandemicකෝවිඩ් - 19 වසංගතය අතරතුර ආරක්ෂාරී අන්දමින් මව්කිරි පෙවීම கொவிட்-19 தொற்றுநோய்ப் பரவலின் போது பாதுகாப்பாக தாய்ப் பாலூட்டுவது எவ்வாறு?

Baby Food Hygiene Tips for Parentsදෙමාපියන්ට ළදරු ආහාර සනීපාරක්ෂාව පිළිබද ඉඟි குழந்தைகளுக்கான ஆரோக்கியமிக்க உணவு குறித்து பெற்றோருக்கான உதவிக்குறிப்புகள்

3 breakfast ideas kids (and parents) will loveදරුවන් (හා දෙමව්පියන්) විසින් අතිශය වශයෙන් ප්‍රිය කරන්නාවූ උදෑසන ආහාර වේල සඳහා අදහස් 3ක් குழந்தைகள் (மற்றும் பெற்றோர்) விரும்பக்கூடிய காலை உணவு ஆலோசனைகள் மூன்று

Feeding your baby: When and how to start with solid foodsඔබේ දරුවාට ආහාර කැවීම: ඝන ආහාර පටන්ගන්නා කාළවේලාව හා ආකාරය உங்கள் குழந்தைக்கு உணவளித்தல்: திட உணவுகளுடன் எப்போது, எப்படி தொடங்குவது?

The benefits of breastfeeding your baby beyond one yearවසරක් ඉක්මවූ ඔබේ දරුවාට මව්කිරි පෙවීමෙන් ඇති ප්‍රයෝජන ஒரு வருடத்தின் பின்னரும் உங்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலூட்டுவதன் பயன்கள்

Breastfeeding has far-reaching benefits for you and your baby, spanning cognitive, emotional, and physical health.

Feeding your baby: When to start with solid foods ඔබගේ දරුවාට ආහාර ලබාදීම ඝන ආහාර ලබාදිය යුත්තේ කුමන වයසේදී ද ?உங்கள் குழந்தைக்கு உணவூட்டல்: கெட்டியான உணவுகளை எப்போது ஆரம்பிப்பது

When to introduce your baby to solid foods and why getting the timing right is so important.

Feeding your baby: 1–2 yearsඅවුරුදු 1 - 2 ත් අතර වයසැති ඔබේ ළදරුවාට ආහාර ලබා දීමஉங்கள் குழந்தைக்கு உணவூட்டல்: 1-2 வயது

Your child can now eat the same food as the rest of the family.

Feeding your baby: 6–12 monthsඔබගේ ළදරුවාට ආහාර ලබාදීම - මාස 6 සිට 12 දක්වාஉங்கள் குழந்தைக்கு உணவூட்டல்: 6-12 மாதங்கள்

Your baby needs more energy and nutrients now than at any other time in her life.

Busted: 14 myths about breastfeeding මව්කිරි ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් පවතින දුර්මත.தாய்ப்பாலூட்டல் பற்றிய 14 கட்டுக்கதைகள்

Babies are born with the reflex to look for their mother’s breast.

Breastfeeding: Mini Parenting Master Classමව්කිරි දීම පිළිබඳ පුහුණු පන්තියதாய்ப்பாலூட்டல்: பெற்றோராக இருத்தல் பற்றிய சிறிய மாஸ்டH வகுப்பு

A lactation expert answers some of the most common breastfeeding questions.

Super Mum Sachini Ayendra - Power giving nutritious foodසුපිරි මව සචිනි අයෙන්ද්‍රා - පෝෂ්‍යදායී ආහාර මගින් ශක්තිය ලබා දීමசூப்பர் அம்மா சச்சினி அநேந்திரன் - ஊட்டச்சத்துள்ள உணவு தரும் சக்தி

Food and Nutritionආහාර හා පෝෂණයஉணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து

Expert advice, interesting insights and fun facts.විශේෂඥ උපදෙස් සිත්ගන්නා දැනුම් සහ විනෝදාත්මක සාධක තවතවත් එකතුකිරීම /වැඩිපුර පැටවීමநிபுணர்கள் ஆலோசனை, ஆர்வமிகு உள்ளீடுகள் மற்றும் வேடிக்கையான உண்மைகள்.
Sign upඅප හා සම්බන්ධවන්න பதிவு செய்க