Health සෞඛ්‍යය உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து

Did you know? The first 1,000 days can impact a child's health and happiness later in life ඔබ දැන සිටියා ද? පළමු දින 1,000 ළමයෙකුගේ පසු කාලීන ජීවිතයේ සෞඛ්‍යය හා සතුට කෙරෙහි බලපෑ හැකි ය. உங்களுக்குத் தெரியுமா? 75 வீதமான ஒவ்வொரு உணவும் உங்கள் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்காக செல்கின்றது.

Every parent wishes for their child to grow up happy and healthy. Find out how the right food, stimulation and care in the first 1,000 days provide a foundation for life. සෑම දෙමාපියෙක් ම සිය දරුවා සතුටින් හා සෞඛ්‍ය සම්පන්නව වැඩීම ප්‍රාර්ථනා කරයි. පළමු දින 1,000 තුළ දී නිසි ආහාර, උත්තේජනය හා රැකවරණය ලැබීමෙන් ජීවිතයට පදනමක් වැටෙන ආකාරය සොයා බලන්න. சிறந்த ஊட்டச்சத்து என்பது வலிமையான உடலுக்கானது என்பது மாத்திரமல்ல. அது உறுதியான மனதிற்குமானது. முதல் இரண்டு வருடங்களில், 75 வீதம் வரையான உணவுகள் உங்களுடைய குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்காக செல்லும். உங்கள் குழந்தை வளரும் போது, அவருடைய ஊட்டச்சத்து தேவைகளும் வளரும். இதோ நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியவை:

What parents should know about Chickenpox පැපොල රෝගය ගැන දෙමව්පියන් දැනගත යුතු කරුණු சின்னம்மை தொடர்பாக பெற்றோர் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை

The COVID-19 effect on parents: How to look after your mental health through it all දෙමව්පියන්ට කෝවිඩ්-19 රෝගයෙම් ඇතිවී තිබෙන බලපෑම්: ඒ සියල්ල අතරතුර ඔබේ මානසික සෞඛ්‍ය රැකබලාගන්නා ආකාරය பெற்றோரில் கொவிட்-19 இன் தாக்கம்: உங்கள் மனநல ஆரோக்கியத்தை எவ்வாறு கவனித்துக் கொள்ளலாம்ைை

Common skin conditions in children aged 0-9 years old and what parents can do about these වයස අවුරුදු 0-9 ත් අතර දරුවන් තුල සුලභව පවතින සමෙහි ඇතිවන රෝග තත්ව හා ඒ පිළිබඳව දෙමව්පියන් විසින් යෙදිය හැකි පිලියම් 0-9 மாத வயதுடைய குழந்தைகளின் பொதுவான தோல் நிலைகள் மற்றும் பெற்றோர் இதுகுறித்து அறிந்துகொள்ள வேண்டியவைை

Head lice in Children: Information for Parents දරුවන්ගේ හිසෙහි සිටින උකුණන් ගැන දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් තොරතුරු කිහිපයක් குழந்தைகளின் தலையில் உள்ள பேன்கள்: பெற்றோருக்கான தகவல்ை

What Sri Lankan mothers should know about breast cancer පියයුරු පිළිකාව පිළිබඳ ශ්‍රී ලාංකීය මව්වරුන් දැනගත යුතු කරුණු மார்பகப் புற்றுநோய் குறித்து இலங்கை தாய்மார்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை

The most common mental health issues among Sri Lankan adolescentsශ්‍රී ලාංකික නව යෞවනයන් අතර සුලබව පවතින මානසික සෞඛ්‍ය ගැටලුஇலங்கையில் இளம் பருவத்தில் உள்ளவர்களிடையே மிகவும் பொதுவாகக் காணப்படும் மனநலப் பிரச்சினைகள்

Your child's baby teeth and how to care for themඔබේ දරුවාගේ ළදරු දත් හා එවා ප්‍රවේශම් කරගන්නා අයුරුஉங்கள் குழந்தையின் பால் பற்கள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு பராமரிப்பது

Common sleep issues in children and how to solve themදරුවන් තුළ බහුළව දැකිය හැකි නින්ද හා සම්බන්ධ ගැටළු හා ඒවා විසඳීමේ ක්‍රමகுழந்தைகளில் காணப்படும் பொதுவான தூக்க பிரச்சினைகள் மற்றும் அவற்றைத் தீர்ப்பது எவ்வாறு

All about vaccination: What Sri Lankan parents should knowඑන්නත් කිරීම ගැන ශ්‍රී ලාංකීය දෙමව්පියන් දැනගත යුතු කරුණු தடுப்பூசி பற்றிய அனைத்தும்: இலங்கை பெற்றோர்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை

10 Incredible benefits of breastfeeding you never knewඔබ කිසි දිනක නොදැන සිටි, මව්කිරි දීමේ අපූරු ප්‍රයෝජන 10ක් தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் ஏற்படக்கூடிய நீங்கள் அறிந்திருக்காத, வியக்கத்தக்க 10 பயன்கள்

How children can develop toxic stressදරුවන්ට විශකර ආතතිය (Toxic Stress) ඇතිවිය හැකි ආකාරය சிறுவர்களுக்கு எவ்வாறு நச்சுத்தன்மையான மன அழுத்தம் ஏற்படும்

What is Hand, Foot and Mouth disease?අත් පා මුඛ රෝගය යනු කුමක්ද? கை, பாதம் மற்றும் வாய் நோய்கள் என்றால் என்ன?

How should you take care of your child with fever?උණ වැළඳී ඇති ඔබේ දරුවා රැකබලා ගත යුත්තේ කෙසේද? காய்ச்சலுடன் இருக்கும் குழந்தையை நீங்கள் எவ்வாறு கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும்?

There’s a sinking feeling all parents experience when they notice that their child’s body is warmer than usual...

Vaccines: Your questions answeredඑන්නත් ඔබගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබාදී ඇතதடுப்பூசிகள்: உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கப்படும்

Vaccines are products that are usually given in childhood to protect against serious, often deadly diseases.

Vaccines and the diseases they preventඑන්නත් සහ ඒවා මගින් වළක්වන රෝගதடுப்பூசிகள் மற்றும் அது தடுக்கும் நோய்கள்

Vaccines help protect children and adolescents from serious, often fatal illnesses.

Healthසෞඛ්‍යයசுகாதாரம்

Expert advice, interesting insights and fun facts.විශේෂඥ උපදෙස් සිත්ගන්නා දැනුම් සහ විනෝදාත්මක සාධක තවතවත් එකතුකිරීම /වැඩිපුර පැටවීමநிபுணர்கள் ஆலோசனை, ஆர்வமிகு உள்ளீடுகள் மற்றும் வேடிக்கையான உண்மைகள்.
Sign upඅප හා සම්බන්ධවන්නபதிவு செய்க