Nutritious Local Foods to Include in Your Child’s Diet ඔබේ දරුවාගේ ආහාර වේළට එකතු කළ හැකි සෞඛ්‍ය සම්පන්න දේශීය ආහාර වර්ග உங்கள் குழந்தையின் உணவில் சேர்க்க வேண்டிய போசாக்கு மிக்க உள்நாட்டு உணவுகள்

A balanced diet can contribute to your child’s overall good health and development. Sri Lanka is home to several foods that can be a part of a balanced diet for your child. ඔබේ දරුවාගේ සමස්ත යහපත් සෞඛ්‍යයට හා වර්ධනයට සමබර ආහාර වේලක් දායක වේ. ඔබේ දරුවාගේ සමබර ආහාර වේලට ඇතුලත් කල හැකි බොහෝ ආහාර වර්ග ලංකාවෙන්ම පහසුවෙන් ලබාගත හැක ஒரு சீரான உணவுப் பழக்கம் உங்கள் குழந்தையின் ஒட்டுமொத்த நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் பங்களிக்கும். உங்கள் குழந்தைக்கு சீரான உணவின் ஒரு பகுதியாக அமையக்கூடிய பல உணவுகளுக்கும் இலங்கை தாயகமாக உள்ளது. உங்கள் குழந்தைக்கு சீரான உணவின் ஒரு பகுதியாக அமையக்கூடிய பல உணவுகளுக்கும் இலங்கை தாயகமாக உள்ளது.

Good nutrition is important for children at every age, with studies showing that a balanced diet could make your child healthier and better able to learn. This is because the right types of food nourish both the body and the brain. The good news is that Sri Lanka is home to some highly nutritious foods beneficial to your child’s health when included in a balanced diet. සෑම වයසකම දරුවන්ට නිසි පෝෂණයක් ලබාදීම වැදගත් වේ. දරුවන්ට සමබර ආහාර වේලක් ලබාදීම තුලින් දරුවන් වඩාත් නිරෝගී වන අතර ඔවුන්ට වඩා හොඳට ඉගෙනීමට ද හැකි වන බව අධ්‍යන වලින් පෙන්නුම් කෙරේ. මෙයට හේතුව, නිසි ආහාර වර්ග තුලින් දරුවාගේ ශරීරයට හා මොළයට පෝෂණයක් ලැබීම වේ. ඔබේ දරුවාගේ සෞඛ්‍යයට වැදගත් සමබර ආහාර වේලකට ඇතුලත් කල හැකි අධික පෝෂ්‍යදායී ආහාර වර්ග බෝහෝමයක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලබාගත හැක. ஒவ்வொரு வயதிலும் குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஊட்டச்சத்து முக்கியமானதாகும். ஒரு சீரான உணவுப் பழக்கம் உங்கள் குழந்தையை ஆரோக்கியமானதாக மாற்றுவதோடு, சிறப்பாகக் கற்றுக் கொள்ளவும் உதவும் என்று ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. சரியான வகை உணவானது, உடல் மற்றும் மூளை என இரண்டையும் வளர்ச்சியடையச் செய்கிறது என்பதே இதற்குக் காரணமாகும். ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால், சீரான உணவுப் பழக்கத்தை உள்வாங்கும் போது உங்கள் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும் சில உயர் போசாக்கு மிக்க உணவுகள் இலங்கையில் காணப்படுகின்றன.

Before we identify some of the best locally available foods for your child, let’s take a deeper look at why proper nutrition is so important for your child. දේශීය වශයෙන් ඔබේ දරුවාට දිය හැකි ආහාර වර්ග හඳුනාගැනීමට පෙර, නිසි පෝෂණයක් දරුවාට වැදගත් වන්නේ ඇයි කියා අපි බලමු. உங்கள் குழந்தைக்கு உள்நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய சில சிறந்த உணவுகளை நாம் அடையாளம் காண்பதற்கு முன்னர், உங்கள் குழந்தைக்கு சரியான ஊட்டச்சத்து ஏன் மிகவும் அத்தியாவசியமானது என்பதை ஆழமாகப் பார்ப்போம்.

The importance of good nutrition for children දරුවන්ට නිසි පෝෂණයකින් ඇති වැදගත්කම குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஊட்டச்சத்தின் முக்கியத்துவம்
The first superfood: Breastmilk පළමු වැදගත්ම ආහාරය: මව්කිරි முதலாவது சிறந்த உணவு: தாய்ப்பால்

From the moment your baby is conceived, nutrition plays an important role in their development. What you eat has an impact on how your baby grows in the womb. And after your baby is born, they are provided with tailor-made nutrition that contains protection and nourishment—your breastmilk. ඔබේ දරුවා කුසයේ පිළිසිඳගත් මොහොතේ සිට ඔවුන්ගේ වර්ධනය උදෙසා පෝෂණය යන කාරණය වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටුකරයි. ඔබ ආහාරයට ගන්නා දේ, කුසේ ඔබේ දරුවා වැඩෙන ආකාරයට බලපායි. දරුවා ඉපදීමෙන් පසු ඔවුන්ට ආරක්ෂාව හා පෝෂණය සපයන ආහාරය වන්නේ ඔබේ මව්කිරි වේ. உங்கள் குழந்தை கருத்தரிக்கப்பட்ட தருணத்திலிருந்து, அவர்களின் வளர்ச்சியில் ஊட்டச்சத்து முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. நீங்கள் சாப்பிடுவதானது, உங்கள் குழந்தை கருப்பையில் எவ்வாறு வளர்கிறது என்பதிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. உங்கள் குழந்தை பிறந்த பின்னர், அவர்களுக்கான தனித்துவ பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்தை உள்ளடக்கியதாக உங்கள் தாய்ப்பால் வழங்கப்படுகிறது.

In the first six months of your child’s life, breastmilk should be the only, and most important source of nourishment. It contains the right mix of micronutrients, fats, antibodies, and other key elements needed to fuel your child’s physical and cognitive development. Breastmilk should remain a supplementary source of nourishment after your child starts solid food at around six months of age. ඔබේ දරුවාගේ ජිවිතයේ පළමු මාස හය තුළ, දරුවාට පෝෂණය ලබාදෙන එකම හා වැදගත්ම ආහාරය විය යුත්තේ මව්කිරි ය. දරුවාගේ ශාරීරික හා සංජානන වර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය ක්ෂුද්‍ර පෝෂක, මේදය, ප්‍රතිදේහ හා වෙනත් මූලද්‍රව්‍ය වල නිසි මිශ්‍රණයක් මව්කිරි වල අඩංගු වේ. මාස හයක් සම්පූර්ණ වන දරුවෙකුට අමතර ආහාර ලබා දීම පටන් ගැනේ, ඉන් පසුව, දරුවාට අතිරේක ආහරයක් වශයෙන් මව්කිරි ලබා දිය යුතුයි. உங்கள் குழந்தையின் வாழ்க்கையின் முதல் ஆறு மாதங்களில், தாய்ப்பால் மட்டுமே ஊட்டச்சத்துக்கான மிக முக்கியமான ஆதாரமாக இருக்க வேண்டும். இது உங்கள் குழந்தையின் உடல் மற்றும் அறிவாற்றல் வளர்ச்சியைத் தூண்டுவதற்குத் தேவையான நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள், கொழுப்புகள், பிறபொருள் எதிரிகள் மற்றும் ஏனைய முக்கிய கூறுகளின் சரியான கலவையைக் கொண்டுள்ளது. உங்கள் குழந்தை ஆறு மாத வயதில் திட உணவை உட்கொள்ள ஆரம்பித்த பின்னர், தாய்ப்பால் ஊட்டச்சத்துக்கான துணை ஆதாரமாக இருக்க வேண்டும்.

Why is proper nutrition so crucial for a child’s growth? ඔබේ දරුවාගේ වර්ධනය සඳහා නිසි පෝෂණයක් ලබාදීම අතිශය වැදගත් වන්නෙ ඇයි? குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு சரியான ஊட்டச்சத்து ஏன் மிகவும் முக்கியமானது?

In early childhood, your child’s physical and cognitive growth is phenomenal. This is driven by three factors: genes, environment, and nutrition. A balanced diet is crucial for your child’s physical and cognitive development. Children who are malnourished (this includes both undernutrition, and overweight/ obesity) in their early years may fall behind in all areas of development. Of course, your child’s healthy growth is also dependent on other factors, like how you interact with your little one, the environment they are raised in, and genetics. පූර්ව ළමාවියේදී ඔබේ දරුවාගේ ශාරීරික හා සංජානන වර්ධනය ඉතා හොඳින් සිදුවේ. මෙය සාධක තුනක් මත රඳා පවතියි: ජාන, පරිසරය හා පෝෂණය. දරුවාගේ ශාරීරික හා සංජානන වර්ධනය සඳහා සමබර ආහාර වේලක් තිබීම අතිශය වැදගත් වේ. මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන දරුවන් (අඩු පෝෂණයක් සහිත හා තරබාරු/වැඩි බරක් සහිත යනාදි වර්ග දෙකම ඇතුලත් වේ) ඔවුන්ගේ වර්ධනයේ මුල් අවධියේ සෑම අංශයකින්ම පසුබසිනු ඇත. ඔබේ දරුවාගේ නිරෝගී වර්ධනයට වෙනත් සාධක ද බලපායි , ඒවා නම්, ඔබේ දරුවා සමග ඔබ ක්‍රියා කරන අයුරු, ඔවුන් හැදී වැඩෙන පරිසරය හා ජාන විද්‍යාව යනාදිය. ஆரம்ப குழந்தைப் பருவத்தில், உங்கள் குழந்தையின் உடல் மற்றும் அறிவாற்றல் வளர்ச்சி தனித்துவமானது. இது மரபணுக்கள், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆகிய மூன்று காரணிகளால் இயக்கப்படுகிறது. உங்கள் குழந்தையின் உடல் மற்றும் அறிவாற்றல் வளர்ச்சிக்கு ஒரு சீரான உணவு முக்கியமானது. ஆரம்ப காலங்களில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள குழந்தைகள் (இதில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு, மற்றும் அதிக எடை/ உடல் பருமன் ஆகிய இரண்டும் அடங்கும்) வளர்ச்சியின் அனைத்து பகுதிகளிலும் பின்தங்கியிருக்கலாம். நிச்சயமாக, உங்கள் குழந்தையின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சி உங்கள் சிறியவருடன் நீங்கள் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கிறீர்கள், அவர்கள் வளர்க்கப்பட்ட சூழல் மற்றும் மரபியல் போன்ற பிற காரணிகளிலும் தங்கியுள்ளது.

Here is a parenting guide on some locally available foods that could be included in a wholesome diet for your child, along with other nutritious vegetables, fruits, grains, and meats. All these along with a loving, nurturing environment, will help your little one achieve optimum development. ඔබේ දරුවාගේ පරිපූර්ණ ආහාර වේලක ඇතුලත් විය යුතු , දේශීය වශයෙන් ලබාගත හැකි සෞඛ්‍ය සම්පන්න එළවළු, පළතුරු, ඇට වර්ග හා මස් මාංශ ඇතුළු වෙනත් ආහාර වර්ග ඇතුළත් දෙමව්පියන් සඳහා වූ මාර්ගෝපදේශයක් පහත දක්වා ඇත. මේවාත් සමගම ආදරය හා රැකවරණය පිරි පරිසරයක් දරුවාට හිමි වේ නම්, ඔබේ දරුවාට ප්‍රශස්ත වර්ධනයක් ලබා ගත හැක. ஏனைய சத்தான காய்கறிகள், பழங்கள், தானியங்கள் மற்றும் இறைச்சிகளுடன் உங்கள் குழந்தைக்கு ஆரோக்கியமான உணவில் சேர்க்கக்கூடிய உள்நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய சில உணவுகள் குறித்தும் பெற்றோருக்குரிய வழிகாட்டி இங்கே உள்ளது. இவை அனைத்தும் அன்பான, வளர்ப்பு சூழலுடன் சேர்ந்து, உங்கள் சிறியவர் பொருத்தமான வளர்ச்சியை அடைய இது உதவும்.

Five healthy local foods for Sri Lankan children ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් සඳහා වූ සෞඛ්‍ය සම්පන්න දේශීය ආහාර වර්ග පහක් இலங்கை குழந்தைகளுக்கு ஐந்து ஆரோக்கியமான உள்நாட்டு உணவுகள்
1. Gotukola 1. ගොටුකොළ 1. வல்லாரை

Your parents were right to serve gotukola mallum with every meal when you were young. According to research, this little leaf contains many beneficial nutrients that can contribute to a child’s overall health, including vitamins B and C, proteins, and important minerals. කුඩා කාලයේ සෑම ආහාර වේලක් සමගම ඔබට ගොටුකොළ මැල්ලුම් ලබා දීමෙන් ඔබේ දෙමව්පියන් විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත. පර්යේෂණ වලට අනුව, ඔබේ දරුවාගේ සමස්ත වර්ධනට දායක විය හැකි බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ගොටුකොළ වල අඩංගු වේ. මේවා නම් විටමින් B හා C, ප්‍රෝටීන් හා වැදගත් ඛනිජ ලවණ වේ. நீங்கள் சிறு வயதில் ஒவ்வொரு உணவு வேளையிலும் வல்லாரை கீரை பரிமாறுவதில் உங்கள் பெற்றோர் சரியாக இருந்தனர். ஆராய்ச்சியின் படி, இந்த கீரையில் உயிர்ச்சத்து பி மற்றும் சி, புரதங்கள் மற்றும் முக்கியமான தாதுப்பொருட்கள் உள்ளிட்ட குழந்தையின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கு பங்களிக்கும் பல நன்மை பயக்கும் ஊட்டச்சத்துக்கள் காணப்படுகின்றன.

You can introduce gotukola to your baby as early as when they start eating solids at around six months of age. Make a nourishing gotokula kenda (rice porridge) or add it as a mallum to your older child’s rice and curry meal. Remember to wash the leaves well under clean, running water before adding them to your child’s meals. ඔබේ දරුවා අමතර ආහාර ලබා ගැනීමට පටන් ගන්නා මාස හයක් වැනි මුල් කාලයක් සිටම දරුවාට ගොටුකොළ හඳුන්වා දිය හැක. රසවත් ගොටුකොළ කැඳක් හෝ දරුවාගේ දවල් ආහාරයට බත් සමග ගොටුකොළ මැල්ලුම්ක් ලබා දිය හැක. දරුවාගේ ආහාර වලට එකතු කරගැනීමට පෙර, පිරිසිදු ගලායන ජලයේ ගොටුකොළ හොඳින් සෝදාගත යුතුයි. உங்கள் குழந்தை ஆறு மாத வயதில் திடப் பொருட்களை சாப்பிடத் தொடங்கும் ஆரம்ப நிலையிலேயே நீங்கள் வல்லாரையை அறிமுகப்படுத்தலாம். ஊட்டமளிக்கும் வல்லாரை கஞ்சி (அரிசி கஞ்சி) செய்யுங்கள். அல்லது உங்கள் வயதான குழந்தையின் அரிசி மற்றும் கறி உணவில் ஒரு கீரையாக சேர்க்கவும். உங்கள் குழந்தையின் உணவில் சேர்ப்பதற்கு முன்பு கீரைகளை சுத்தமாகவும், ஓடும் தண்ணீரிலும் நன்றாக கழுவ வேண்டியதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

2. Oily fish 2. තෙල් සහිත මාළු 2. எண்ணெய்த் தன்மையுள்ள மீன்

Oily, or fatty fish, is a top source of the omega-3 fatty acids DHA and EPA. Both of these are essential for cognitive growth and function in children. Additionally, fish (especially the smaller varieties), contains many essential nutrients for overall health, including calcium, iron, zinc, and vitamin A. In fact, research shows that adding fish to the diets of Sri Lankan children can help reduce the rates of malnutrition. ඔමේගා -3 මේද අම්ල DHA හා EPA වල ඉහළම ප්‍රභවයක් නම්, තෙල් සහිත් හෝ මේද මාළු වේ. දරුවාගේ සංජානන වර්ධනය හා ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා මේ දෙකම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඊට අමතරව, මාළු (විශේෂයෙන් කුඩා මාළු වර්ග) වල කැල්සියම්, යකඩ, සින්ක් හා විටමින් A වැනි දරුවන්ගේ සමස්ත වර්ධනයට අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ඇතුලත් වේ. ශ්‍රී ලාංකික දරුවන්ගේ ආහාර වේල් වලට මාළු ඇතුළත් කිරීමෙන් මන්දපෝෂණයෙහි අනුපාතය අවම කර ගත හැකි බව පර්යේෂණ වලින් ද පෙන්වා දී ඇත. எண்ணெய், அல்லது கொழுப்பு நிறைந்த மீன், ஒமேகா -3 கொழுப்பு அமிலங்கள் DHA மற்றும் EPA ஆகியவற்றுக்கான சிறந்த மூலமாகும். குழந்தைகளில் அறிவாற்றல் வளர்ச்சி மற்றும் செயல்பாட்டிற்கு இவை இரண்டுமே அவசியமாகும். மேலதிகமாக, மீன் (குறிப்பாக சிறிய வகைகள்), கல்சியம், இரும்பு, துத்தநாகம் மற்றும் உயிர்ச்சத்து ஏ உள்ளிட்ட ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கு பல அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. உண்மையில், இலங்கை குழந்தைகளின் உணவுகளில் மீனை சேர்த்துக்கொள்வது ஊட்டச்சத்து குறைபாடு விகிதங்களைக் குறைக்க உதவும் என்று ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது.

Some of the best types of local fish rich in DHA, EPA, and other nutrients, include hurulla and kumbalava. You can introduce these fish to your child as early as six months. Do make sure you carefully check the cooked fish for small bones that may pose a choking risk. Cook a white fish curry, or you could mix cooked, deboned fish with boiled, mashed sweet potato and make fish fingers or cutlets. DHA, EPA හා වෙනත් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ වලින් සපිරි හොඳම දේශීය මාළු වර්ග නම් හුරුල්ලා හා කුම්බලවා වේ. මාස හයක් වැනි මුල් අවධියක සිටම දරුවාට මෙම මාළු වර්ග හඳුන්වා දිය හැක. කුඩා මාළු කටු වලින් දරුවන්ට හුස්ම හිරවීමේ අවදානමක් ඇති බැවින්, උයපු මාළුවල කුඩා කටු තිබේ නම් එවා අයින් කිරීමට වග බලා ගන්න. මාළු කරියක් කිරට උයා හෝ කටු අයින් කරන ලද උයපු මාළු තම්බපු බතල සමග මිශ්‍ර කර ෆිශ් ෆින්ගස් හෝ කට්ලට් සාදාගත හැක. DHA, EPA மற்றும் ஏனைய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த உள்நாட்டு மீன்களில் சில சிறந்த வகைகளாக ஹ_ருல்லா மற்றும் கும்பலாவா ஆகியவை அடங்கும். இந்த மீன்களை உங்கள் குழந்தைக்கு ஆறு மாதங்களின் ஆரம்ப காலத்திலேயேஅறிமுகப்படுத்தலாம். சமைத்த மீன்களில் சிறிய முட்கள் தொடர்பில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஒரு வெள்ளை மீன் கறியை சமைக்கவும், அல்லது வேக வைத்த, பிசைந்த மீன்களை வேக வைத்த, பிசைந்த இனிப்பு உருளைக்கிழங்குடன் கலந்து மீன் ஃபிங்கர்ஸ் அல்லது கட்லெட்டுகளை உருவாக்கலாம்.

3. Eggs 3. බිත්තර 3. முட்டைகள்

Cheap, versatile, and packed with nourishment, eggs can contribute to your child’s overall physical and cognitive development. Eggs contain many essential nutrients for growth, including choline, protein, and vitamins A, E and D. In the past, eggs were not given to children until they turned one. But now research supports introducing eggs as a first food for children, of course monitoring closely for any reactions. මිල අඩු, පහසුවෙන් ලබාගත හැකි හා පෝෂ්‍ය පදාර්ථ වලින් සපිරුණු බිත්තර ඔබේ දරුවාගේ සමස්ත ශාරීරික හා සංජානන වර්ධනයට අතිශය දායකත්වයක් ලබා දෙන ආහාර වර්ගයකි. දරුවාගේ වර්ධනයට අවශ්‍ය කෝලීන්, ප්‍රෝටීන් හා විටමින් A, E හා D ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ රැසක් බිත්තර වල ඇත . අතීතයේ, දරුවන්ට වයස අවුරුදු එකක් වන තෙක් බිත්තර ලබා දුන්නේ නැත. දැන්, දරුවන්ගේ මුල් ආහාර වලට බිත්තර එකතු කිරීමෙහි ගැටළුවක් නැති බව පර්යේෂණ වලින් කියයි. එනමුත් දරුවන්ට එමගින් යම් ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු වේද යන්නත් අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. மலிவான, பல்துறை மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த முட்டைகள் உங்கள் குழந்தையின் ஒட்டுமொத்த உடல் மற்றும் அறிவாற்றல் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கக்கூடும். முட்டைகளில் கோலின், புரதம் மற்றும் உயிர்ச்சத்துகள் ஏ, ஈ மற்றும் டி உள்ளிட்ட பல அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் காணப்படுகின்றன. கடந்த காலங்களில், குழந்தைகளுக்கு ஒரு வயதாகும் வரை முட்டைகள் வழங்கப்படவில்லை. ஆனால் இப்போதைய ஆராய்ச்சிகள் குழந்தைகளுக்கு முதல் உணவாக முட்டைகளை அறிமுகப்படுத்துவதை ஆதரிக்கிறது, நிச்சயமாக எந்த எதிர்விளைவுகளையும் உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்க வேண்டும்.

There are many ways you can cook eggs for your little one. Scramble them into rice or noodles or serve with bread; boil eggs to eat with rice and curry; or make a yummy Sri Lankan omelette. Remember to wash the eggshell well before cracking it open to prevent any dirt or bacteria on it contaminating the white and yolk. ඔබේ දරුවාට බිත්තර සාදා දිය හැකි විවිධ ක්‍රම ඇත. බත් හෝ නූඩ්ල්ස් සමග මිශ්‍ර කර හෝ පාන් සමග දිය හැක; බිත්තර තම්බා බත් හා අනෙකුත් කරි සමග දිය හැක; රසවත් ලාංකීය බිත්තර ඔම්ලට් එකක් සදා දිය හැක. බිත්තරයේ ඇති කුණු හෝ බැක්ටීරීයා එහි සුදු හෝ කහ මද තුලට ඇතුළු වීම වළක්වා ගැනීමට, කැඩීමට පෙර බිත්තර කටුව හොඳින් සෝදා ගන්න. உங்கள் சிறியவருக்கு முட்டைகளை சமைக்க பல வழிகளும் உள்ளன. அவற்றை அரிசி அல்லது நூடுல்ஸில் துருவல் அல்லது ரொட்டியுடன் பரிமாறவும்;, அரிசி மற்றும் கறியுடன் சாப்பிட முட்டைகளை வேகவைக்கவும்; அல்லது சுவையான இலங்கை ஒம்லெட் செய்யுங்கள்.எந்த அழுக்கு அல்லது பாக்டீரியாவும் வெள்ளை மற்றும் மஞ்சல் கருவை மாசுபடுத்துவதைத் தடுக்க முட்டையைத் உடைக்க முன்னர் அதனை நன்றாகக் கழுவுவதைநினைவில் கொள்ளுங்கள்.

4. Moringa/murunga 4. මුරුංගා 4. முருங்கை

The humble murunga or drumstick as some call it, is a local superfood. It is rich in protein, calcium, vitamin C and potassium, all of which are beneficial to your child’s overall growth. මුරුංගා යනු සුපිරි දේශීය ආහාරයකි. මුරුංගා වල අඩංගු ප්‍රෝටීන්, කැල්සියම්, විටමින් C හා පොටෑසියම් වැනි පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ඔබේ දරුවාගේ සමස්ත වර්ධනයට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ. முருங்கைக் கீரை அல்லது முருங்கைக்காயை சிலர் உள்நாட்டின் சிறந்த உணவு என்று அழைப்பர். இதில் புரதம், கல்சியம், உயிர்ச்சத்து சி மற்றும் பொற்றாசியம் நிறைந்துள்ளது. இவை அனைத்தும் உங்கள் குழந்தையின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கு பயனளிக்கக் கூடியவை.

Cook it in a milky curry for your slightly older child and teach them how to scrape the murunga with their teeth to eat the tender inside part. If your child doesn’t have teeth yet, you could scrape out the inside of the murunga and cook it. තරමක් වයසින් වැඩි ඔබේ දරුවාට එය කිරට උයා එහි ඇතුලේ ඇති සිනිඳු කොටස දත් වලින් සූරා කෑමට කියා දෙන්න. ඔබේ දරුවාට තවමත් දත් නැති නම්, එම කොටස සූරා දරුවාට උයා දිය හැක. உங்கள் சற்று சிறு வயதான குழந்தைக்கு ஒரு பால் கறியில் சமைத்து, முருங்கையின் உட்புறத்தை பற்களால் கடிப்பது எப்படி என்பதையும் அவர்களுக்குக் கற்றுக் கொடுங்கள். உங்கள் குழந்தைக்கு இன்னும் பற்கள் இல்லையென்றால், நீங்கள் முருங்கையின் உட்புறத்தை உடைத்து சமைக்கலாம்.

5. Avocado 5. අලිගැටපේර 5. ஆனைகொய்யா

Avocados are a perfect first food for babies when they start eating solids at six months. This is not only because of the smooth, creamy texture and mild taste of this fruit, but because it also packs a powerful nutrition punch. This fruit contains many nutrients, including potassium, folate, and vitamins. It is also a good source of “healthy” or monounsaturated fat that promotes good blood flow and healthy brain development. මාස හයේදී අමතර ආහාර පටන් ගන්නා ඔබේ දරුවාට අලිගැටපේර යනු කදිම මුල් ආහාරයකි. මෙයට හේතුව එහි සිනිඳු, ක්‍රිම් වැනි පදම හා එහි මෘදු රසය පමණක් නොව, අතිශය වැදගත් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ වලින් පිරී ඇති නිසා ය. මේ තුල පොටෑසියම්, ෆෝලේට් හා විටමින් ඇතුළු පෝෂ්‍ය පදාර්ථ රාශියක් අඩංගු වේ. මෙය “ගුණ” හෝ අසංතෘප්ත (monounsaturated) වර්ගයට අයත් මේදවල හොඳ ප්‍රභවයකි . මේ හරහා හොඳ රුධිර ප්‍රවාහයක් හා නිරෝගී මොළයක් වර්ධනය වීම ප්‍රවර්ධනය වේ. ஆறு மாதங்களில் திடப்பொருட்களை சாப்பிடத் தொடங்கும் குழந்தைகளுக்கு ஆனைகொய்யா சரியான முதல் உணவாகும். இது இந்த பழத்தின் மென்மையான, க்ரீம் அமைப்பு மற்றும் இலேசான சுவை காரணமாக மட்டுமல்ல, இது ஒரு சக்திவாய்ந்த ஊட்டச்சத்தாகவும் உள்ளது. இந்தப் பழத்தில் பொற்றாசியம், இரும்பு மற்றும் உயிர்ச்சத்துகள் உள்ளிட்ட பல சத்துக்களும் காணப்படுகின்றன. இது "ஆரோக்கியமான" கொழுப்பின் நல்ல மூலமாகும். இது சிறந்த இரத்த ஓட்டத்தையும் ஆரோக்கியமான மூளை வளர்ச்சியையும் ஊக்குவிக்கிறது.

Even though many Sri Lankans love eating avocado mixed with sugar, avoid giving the fruit with added sugar to your child. Simply scoop out the flesh and mash it with some breastmilk for your six-month-old. Or chop it up and add it to a fruit salad for slightly older children. It is also yummy spread on toast and served with eggs. බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් අලිගැටපේර සීනී සමග මිශ්‍ර කර කෑමට කැමැත්තක් දැක් වූවද, ඔබේ දරුවාට එය සීනී සමග දීමෙන් වළකින්න. මාස හයක් වන ඔබේ දරුවාට අලිගැටපේර මව්කිරි සමග මිශ්‍ර කර ලබා දෙන්න. එසේ නැතහොත්, තරමක් වයස වැඩි දරුවන්ට එය කුඩා කැබලි වලට කපා පළතුරු සලාදයක් සමග ලබා දිය හැක. පාන් ටෝස්ට් වල තවරා බිත්තර සමග කෑමටත් මෙය රසවත් ආහාරයකි. பல இலங்கையர்கள் சர்க்கரை (சீனி) கலந்து ஆனைகொய்யா சாப்பிடுவதை விரும்பினாலும், உங்கள் குழந்தைக்கு கூடுதல் சர்க்கரையுடன் பழம் கொடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். வெறுமனே சதையை வெளியே எடுத்து, உங்கள் ஆறு மாத குழந்தைக்கு சிறிது தாய்ப்பால் கொண்டு பிசைந்து கொள்ளுங்கள். அல்லது அதை நறுக்கி, சற்று வயதான குழந்தைகளுக்கு ஒரு பழக் கலவையில் சேர்க்கவும். இது சிற்றுண்டி மற்றும் முட்டைகளுடனும் பரிமாறப்படுகிறது.

What does your child love to eat? ඔබේ දරුවා ආහාරයට ගැනීමට කැමති කුමක්ද? உங்கள் குழந்தை எதனைச் சாப்பிட விரும்புகிறார்?