The difference between the common cold and influenza: A guide for parents සාමන්‍ය සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව හා ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාව අතර ඇති වෙනස්කම්: දෙමව්පියන්ට මාර්ගෝපදේශයක් பொதுவான ஜலதோஷம் மற்றும் இன்புளுவென்சா ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாடு: பெற்றோருக்கான வழிகாட்டி

No parent enjoys watching their little one struggle with a blocked nose or cough, symptoms which are typically shared by both the common cold (simply known as a “cold”) and influenza (commonly referred to as the “flu”). නාසය අවහිරයක් හෝ කැස්සක් ඇතිවී ඔවුන්ගේ කුඩා දරුවන් වෙහෙස වීම බලා සිටීමට කිසිම දෙමාපියෙක් කැමති නොවේ. මෙම රෝග ලක්ෂණ සාමන්‍ය සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව (හෙම්බිරිස්සාව) හා ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාව (“ෆ්ලූ/flu”) යන දෙකටම පොදු වේ. அடைப்பட்ட மூக்கு அல்லது இருமலுடன் தங்கள் குழந்தைகள்; சிரமப்படுவதனை பார்ப்பதில் எந்தவொரு பெற்றோரும் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை, இது சாதாரண ஜலதோஷம் (வெறுமனே “ஜலதோஷம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது) மற்றும் இன்புளுவென்சா (பொதுவாக “காய்ச்சல்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) ஆகிய இரண்டினாலும் ஏற்படும் அறிகுறிகள்.

However, even though a cold and the flu do share some symptoms, as illnesses, they are different to each other. It is important for you as parents to be aware of these differences so that you know how to treat each condition properly, ensuring your child’s full recovery. හෙම්බිරිස්සාව හා ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාව අතර රෝග ලක්ෂණ සමාන වූවද, රෝග වශයෙන් දෙකම එකිනෙකට වෙනස් වේ. දෙමව්පියන් වශයෙන් ඔබ විසින් මෙම රෝග තත්ව දෙකෙහි වෙනස ගැන දැන සිටීම වැදගත් වේ. එවිට එක් එක් රෝගයට සුදුසු ප්‍රතිකාරය දී ඔබගේ දරුවාගේ පූර්ණ සුවය තහවුරු කරගැනීමට ඔබට හැකි වේ. ஜலதோஷம் மற்றும் காய்ச்சல் சில அறிகுறிகளைப் பகிர்ந்து கொண்டாலும், நோய்களாக, அவை ஒன்றுக்கொன்று வேறுபடுகின்றன. இந்த வேறுபாடுகளைப் பற்றி பெற்றோர் விழிப்புடன் இருப்பது முக்கியமாகும். இதனால் ஒவ்வொரு நிலைமையிலும் எவ்வாறு முறையாக சிகிச்சை அழிக்க வேண்டும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். மேலும், உங்கள் குழந்தை முழுமையாக குணமடைவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

Cold Vs Flu: Similarities and differences හෙම්බිරිස්සාව/ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාව: සමානකම් හා වෙනස්කම් சளி மற்றும் காய்ச்சலுக்கு இடையிலான: ஒற்றுமைகளும் வேறுபாடுகளும்

Both the cold and the flu are caused by viruses and both affect the respiratory tract. However, the common cold can be caused by hundreds of different types of viruses, while influenza is caused by only the influenza virus which has few types. හෙම්බිරිස්සාව හා ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාව යන රෝග තත්ව දෙකම ශ්වසන පථයට බලපාන වෛරසයක් හේතුවෙන් ඇතිවන රෝග වේ. එනමුත්, හෙම්බිරිස්සා තත්වයට වෛරසයන් සිය ගණනක් හේතුවිය හැකි අතර, ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාවට හේතු වන්නේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරසය පමණි. මෙම වෛරසයේ වර්ග කිහිපයක් ඇත. சளி மற்றும் காய்ச்சல் இரண்டும் வைரஸ்களால் ஏற்படுகின்றன. இவை இரண்டும் சுவாசக் குழாயை பாதிக்கின்றன. இருப்பினும், ஜலதோஷம் நூற்றுக் கணக்கான வெவ்வேறு வகையான வைரஸ்களால் ஏற்படலாம். அதேநேரத்தில், இன்புளுவென்சா சில வகைகளைக் கொண்ட இன்புளுவென்சா வைரஸால் மட்டுமே ஏற்படுகிறது.

The flu is usually seasonal, meaning, there is a “flu season” where cases spike. On the other hand, your little one can catch a cold during any time of the year. A cold – while presenting with irritating symptoms like a blocked nose – will generally go away with minimum intervention. However, influenza can lead to serious complications like pneumonia or bronchitis, if not treated on time and appropriately. ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාව සාමන්‍යයෙන් ඍතුමය වේ, එනම්, ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා ආසාදනය වන “එක් කාලයක්” ඇත. මෙම කාළය තුළ අධික අසාදිතයන් ගණනක් වාර්තා වේ. අනෙක් අතට, ඔබගේ පොඩ්ඩාට වසරේ ඕනෑම අවස්ථාවක හෙම්බිරිස්සාවක් සෑදිය හැක. හෙම්බිරිස්සාව - නාසය අවහිරය වැනි සුළු රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කලද, සාමන්‍යෙයෙන් අවම මැදිහත්වීමකින් යුතුව පහව යයි. එනමුත්, ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාවට නිසි වේළාවට හා සුදුසු ආකාරයට ප්‍රතිකාර නොලැබුනොත්, නියුමෝනියා හා බ්‍රොන්කයිටිස් වැනි බරපතළ සංකුලතාවන් උද්ගත විය හැක. காய்ச்சல் பொதுவாக பருவகாலமானது. அதாவது, அர்த்தம் அதிகரிக்கும் ஒரு “காய்ச்சல் பருவம்” உள்ளது. மறுபுறம், உங்கள் குழந்தைக்கு ஆண்டின் எந்த நேரத்திலும் சளி பிடிக்கலாம். ஒரு ஜலதோஷம்- அடைபட்ட மூக்கு போன்ற எரிச்சலூட்டும் அறிகுறிகளைக் காண்பிக்கும் போது- பொதுவாக குறைந்தபட்ச தலையீட்டோடு போய்விடும். இருப்பினும், இன்புளுவென்சா நிமோனியா அல்லது மூச்சுக்குழாய் அழற்சி போன்றவை சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை அளிக்கப்படாவிட்டால் கடுமையான சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

The common cold: Symptoms and treatment සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව: රෝග ලක්ෂණ හා ප්‍රතිකාර பொதுவான ஜலதோஷம்: அறிகுறிகளும் சிகிச்சையும்

The symptoms of a cold include: සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවෙහි රෝග ලක්ෂණ නම්: சளி அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:

 • Sneezing කිඹුහුම් යෑම தும்மல்
 • Sore throat උගුර වණ වීම தொண்டை வலி
 • Runny nose නාසයෙන් ද්‍රවීය ගැලීම மூக்கு ஒழுகுதல்
 • Coughing කැස්ස இருமல்
 • Congestion නාසා අවහිරය நெரிசல்
 • Occasional fever ඉඳහිට උණ ගැනීම அவ்வப்போது காய்ச்சல்

Generally, the onset of these symptoms is gradual, with a sore, itchy throat often being one of the first signs of a cold. By around day three of the cold, the symptoms intensify, and they generally last for around a week. In children, fever will often be present with a cold. සාමන්‍යයෙන්, මෙහි රෝග ලක්ෂණ වල ආරම්භය ක්‍රමික වේ. කැසෙන සුළු හා වේදනා සහිත උගුරක් තිබීම සාමාන්‍යයෙන් මෙහි පළමු ලක්ෂණ වලින් එකක් වේ. හෙම්බිරිස්සාව ඇතිවී දින තුනකින් පමණ, රෝග ලක්ෂණ වල අධික වීමක් සිදුවී, සාමාන්‍යයෙන් සතියක කාලයක් පමණ පවතී. දරුවන් තුළ, හෙම්බිරිස්සාවත් සමග උණ ගැනීමක් ද සිදුවේ. பொதுவாக, இந்த அறிகுறிகளின் ஆரம்பம் படிப்படியாக இருக்கும். புண், அரிப்பு தொண்டை போன்றன பெரும்பாலும் தடிமனின் முதல் அறிகுறிகளில் ஒன்றாகும். தடிமனின் மூன்றாம் நாளில், அறிகுறிகள் தீவிரமடைகின்றன. அவை பொதுவாக ஒரு வாரத்திற்கு நீடிக்கும். குழந்தைகளில், காய்ச்சல் பெரும்பாலும் தடிமனுடன் தான் இருக்கும்.

During the first three days of cold symptoms, your little one will be at his or her most contagious. හෙම්බිරිස්සාවෙහි රෝග ලක්ෂණ ඇතිවී පළමු දවස් තුන තුළ, ඔබගේ පොඩ්ඩාගෙන් අන් අයට රෝගය බෝවිමේ ප්‍රවණතාවය අධිකව පවතී.

Common cold treatment සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව සඳහා ප්‍රතිකාර

Medical treatment is generally unnecessary for the common cold and the symptoms will go away on their own. However, there are some tips you could follow to keep your little one comfortable as he or she recovers. හෙම්බිරිස්සාවක් සඳහා සාමාන්‍යයෙන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය නොවන අතර, එහි රෝග ලක්ෂණ එලෙසම පහව යයි. එනමුත්, ඔබේ පොඩ්ඩා සුව වන කාළ වකවානුව තුළ ඔහුව හෝ ඇයව සැප පහසුවෙන් තබා ගැනීමට ඔබට අනුගමනය කළ හැකි උපදෙස් පහත දක්වා ඇත. ஜலதோஷத்திற்கு மருத்துவ சிகிச்சை பொதுவாக தேவையற்றது. மேலும், அறிகுறிகள் அதுவாகவே போய்விடும். இருப்பினும், உங்கள் குழந்தை குணமடைகையில் சுகமாக இருக்க நீங்கள் பின்பற்றக்கூடிய சில உதவிக் குறிப்புகள் உள்ளன.

 • Keep your child well-hydrated. Adequate liquids are needed to prevent dehydration in your child. They also help thin mucous, making it easier for your little one to expel it either through coughing it out or nose-blowing. Encourage your child to drink plenty of water through the day. Of course, warm coriander water with ginger is a firm favourite in all Sri Lankan households for soothing cold symptoms. Vegetable or chicken soup or broth are both nutritious and hydrating. ඔබේ දරුවා හොඳින් සජලීව තබා ගන්න. ඔබේ දරුවාට විජලනය ඇතිවීම වළක්වා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ද්‍රාවණ අවශ්‍ය වේ. මේ හරහා, ශ්ලේෂ්මල තුනී වීමක් ද සිදුවීමෙන්, කැස්ස හෝ නහ හිරීමෙන් එය පිට කිරීමට දරුවාට පහසු වේ. දවස පුරාම ජලය පානය කිරීමට ඔබේ දරුවා උනන්දු කරවන්න. හෙම්බිරිස්සාවෙහි රෝග ලක්ෂණ නිවාරණය සඳහා ඉඟුරු මුසුවූ මද රස්නයෙන් යුත් කොත්තමල්ලී වතුර සෑම ලාංකීය නිවසකම ප්‍රියතම පානයකි. එළවළු හෝ කුකුල් මස් සුප් හෝ කැඳ පෝෂ්‍යදායී වන අතර සජලීකරණ වේ. உங்கள் குழந்தையின் உடலை நன்கு நீரேற்றமாக வைத்திருங்கள். உங்கள் குழந்தையில் நீரிழப்பைத் தடுக்க போதுமான திரவங்கள் தேவைப்படுகின்றன. அவை மெல்லிய சளிக்கு உதவுகின்றன. உங்கள் சிறியவர் அதை இருமல் அல்லது மூக்குச் சீறுவதன்; மூலம் வெளியேற்றுவதை எளிதாக்குகிறது. உங்கள் குழந்தைக்கு நாள் முழுவதும் ஏராளமான தண்ணீர் குடிக்க ஊக்குவிக்கவும். நிச்சயமாக அனைத்து இலங்கை வீடுகளிலும் ஜலதோஷ அறிகுறிகளை போக்குவதற்கு உறுதியான விருப்பம் இஞ்சியுடன் கூடிய சூடான கொத்தமல்லி நீர், காய்கறி அல்லது சிக்கன் சூப் அல்லது குழம்பு போன்றன சத்தானது என்பதோடு, உடலுக்கு நீரையும் கொடுக்கும்.
 • If your child has a high temperature, you should show him or her to your family doctor or paediatrician without delay. Follow the doctor’s advice for fever management. ඔබේ දරුවාගේ ශරීරයේ අධික උෂ්ණත්වයක් ඇත්නම්, පමා නොකර දරුවා ඔබේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා වෙතට හෝ ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු වෙත යොමු කළ යුතුයි. උණ පාලනය කිරිම සඳහා වෛද්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කරන්න. உங்கள் குழந்தைக்கு அதிக வெப்பநிலை இருந்தால், தாமதமின்றி அவனை அல்லது அவளை உங்கள் குடும்ப மருத்துவர் அல்லது குழந்தை மருத்துவரிடம் காட்ட வேண்டும். காய்ச்சலைக் கட்டுப்படுத்த மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பின்பற்றுங்கள்.
 • If your little one under the age of two is struggling to sleep because of a blocked nose, try, ඔබේ දරුවා වයස අවුරුදු දෙකට වඩා අඩු වේ නම් හා, නාසය අවහිරය හේතුවෙන් නිදාගැනීමට අපහසුතාවයක් විඳිනවා නම්, පහත ක්‍රම උත්සහ කර බලන්න, மூக்கு அடைபட்டதால் இரண்டு வயதிற்குட்பட்ட உங்கள் குழந்தை தூங்க சிரமப்படுகிறார் என்றால், பின்வருவனவற்றை முயற்சிக்கவும்இ
  1. raising the upper half of the mattress from underneath it (with a firm pillow or bolster) so that your child’s head is elevated, making it easier to breathe. Remember that pillows are not recommend for children below the age of 24 months. If your child is over two years old, then you can elevate his or head with a pillow. ඔබේ ඇඳ මෙට්ටයේ ඉහළ කොටස යටින් උස්සා තබන්න (ශක්තිමත් කොට්ටයක් යොදාගෙන). මේ හරහා දරුවාගේ හිස ඔසවා තිබෙන අතර, දරුවාට හුස්ම ගැනීමට පහසු වේ. මාස 24කට අඩු ඔබේ දරුවන්ට කොට්ට භාවිතය නිර්දේශ නොකෙරේ. ඔබේ දරුවා වයස අවුරුදු දෙකට වැඩි නම්, කොට්ටයක් යොදා දරුවාගේ හිස ඔසවා තැබිය හැක. மெத்தையின் மேல் பாதியை அதன் அடியில் இருந்து உயர்த்துவது (உறுதியான தலையணை கொண்டு;) இதனால் உங்கள் குழந்தையின் தலை உயர்ந்து, சுவாசிக்க எளிதாகிறது. 24 மாதங்களுக்கும் குறைவான குழந்தைகளுக்கு தலையணைகள் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் குழந்தைக்கு இரண்டு வயதுக்கு மேல் இருந்தால், நீங்கள் தலையணையால் அவரது தலையை உயர்த்தலாம்.
  2. steam inhalation before bedtime. If you have a toddler or younger child who won’t sit still, he or she should sit on your lap under a sheet or towel, and you should hold your child firmly to prevent the risk of burns. Do not put nasal drops without medical advice. නිදාගැනීමට පෙර වාශ්ප ආශ්වාසය. ඔබට ඇත්තේ එක තැන වාඩිවී සිටිය නොහැකි සිඟිත්තෙකු හෝ කුඩා දරුවෙකු නම්, ඔහු හෝ ඇය ඔබේ උකුලෙහි තබා තුවායක් හෝ රෙද්දක් යොදා පෙරවිය යුතුයි. පිළිස්සීම වළක්වා ගැනීමට දරුවා තදින් අල්ලා ගැනීමට ඔබ වග බලාගත යුතුයි. වෛද්‍ය උපදෙස් නොමැතිව දරුවාට නාසික බිංදු වැක්කිරීමෙන් වළකින්න. படுக்கைக்கு முன் நீராவி உள்ளிழுத்தல். உங்களிடம் ஒரு குறுநடை போடும் குழந்தை அல்லது இளைய குழந்தை இருந்தால், அவர் அல்லது அவள் உங்கள் மடியில் ஒரு தாள் அல்லது துண்டின் கீழ் உட்கார வேண்டும், மேலும் தீக்காயங்கள் ஏற்படுவதைத் தடுக்க உங்கள் குழந்தையை உறுதியாகப் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். மருத்துவ ஆலோசனை இல்லாமல் நாசி (மூக்கு) சொட்டுகளை வைக்க வேண்டாம்.

Paediatricians do not recommend cough and cold medicines that may be sold in pharmacies. If your child’s symptoms seem to worsen, or fever persists, please seek medical advice without delay. කැස්සට හා හෙම්බිරිස්සාවට ඔසුහල්වල විකුණන ලද බෙහෙත්, ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් විසින් නිර්දේශ නොකෙරේ. ඔබේ දරුවාගේ රෝග ලක්ෂණ වල වැඩිවීමක් සිදුවන බවක් හෝ, උණ වැඩිවන බවක් ඔබට දැනේ නම්, පමා නොකර වෛද්‍ය උපදෙස් ලබාගන්න. மருந்தகங்களில் விற்கப்படக்கூடிய இருமல் மற்றும் காய்ச்சல் மருந்துகளை குழந்தை மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்க மாட்டார்கள். உங்கள் குழந்தையின் அறிகுறிகள் மோசமடைவதாகத் தோன்றினால் அல்லது காய்ச்சல் தொடர்ந்தால், தயவுசெய்து தாமதமின்றி மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

Influenza: Symptoms and treatment ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාව: රෝග ලක්ෂණ හා ප්‍රතිකාර இன்புளுவென்சா: அறிகுறிகளும் சிகிச்சையும்

Flu viruses can be divided into three types: Influenza A, B and C. The first two types can be severe and may lead to hospitalization from complications if not treated correctly. Influenza C, on the other hand, is usually very mild. ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරස වර්ග තුනකට බෙදේ: ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාව A, B හා C. මෙහි පළමු වර්ග දෙක බරපතළ ඝණයට අයත් වන අතර, නිසි ප්‍රතිකාර නොලැබුනොත් සංකුලතා හේතුවෙන් රෝහල්ගත කිරීමටද සිදුවේ. අනක් අතට, ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාව C සාමාන්‍යයෙන් ඉතා මෘදු වේ. காய்ச்சல் வைரஸ்களை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்: இன்புளுவென்சா ஏ, பி மற்றும் சி. முதல் இரண்டு வகைகள் கடுமையானதாக இருக்கலாம். மேலும், சரியாக சிகிச்சை அளிக்கப்படாவிட்டால், ஏற்படும் சிக்கல்களால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படலாம். மறுபுறம், இன்புளுவென்சா சி பொதுவாக மிகவும் இலேசானது.

The symptoms of influenza include: ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාවෙහි රෝග ලක්ෂණ නම්: இன்புளுவென்சா காய்ச்சலின் அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:

 • Fever උණ காய்ச்சல்
 • Body aches ශරීරයෙහි වේදනාව உடல் வலிகள்
 • Headache හිසරදය தலைவலி
 • Sore throat උගුර වණ වීම தொண்டை வலி
 • Blocked or runny nose නාසයෙන් ද්‍රවීය ගැලීම හෝ නාසා අවහිරය அடைபட்ட அல்லது மூக்கு ஒழுகுதல்
 • Cough that gets worse වැඩිවන කැස්ස மோசமாக வரும் இருமல்
 • Tiredness වෙහෙස சோர்வு

The onset of flu symptoms is sudden (as opposed to the common cold, where it is gradual). ප්‍රතිශ්‍යාවෙහි රෝග ලක්ෂණ ක්ෂණික වේ (හෙම්බිරිස්සාවක මෙන් ක්‍රමික නොවේ). இன்புளுவென்சா அறிகுறிகளின் ஆரம்பம் திடீரென்று (ஜலதோஷத்திற்கு மாறாகவும், படிப்படியாகவும் இருக்கும்).

Influenza diagnosis and treatment ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාවෙහි රෝග විනිශ්චය හා ප්‍රතිකාරය இன்புளுவென்சா நோயறிதலும் சிகிச்சையும்

Your healthcare provider can diagnose influenza in your child, usually by conducting a physical examination and observing the symptoms. Sometimes, testing may be required, depending on your child’s symptoms. සාමන්‍යයෙන් ශාරීරික පරීක්ෂණයක් හා රෝග ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කිරීමක් තුළින්, ඔබේ දරුවාට ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාව ඇති වී තිබේද යන්න ඔබේ සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නා විසින් රෝග විනිශ්චය කළ හැක. සමහර අවස්ථාවන් වලදී, ඔබේ දරුවාගේ රෝග ලක්ෂණ මත වැඩිදුර පරීක්ෂණ කිරීමට අවශ්‍ය වේ. பொதுவாக உடல் பரிசோதனை செய்து அறிகுறிகளைக் கவனிப்பதன் மூலம் உங்கள் உடல்நலப் பாதுகாப்பு வழங்குநரினால் உங்கள் குழந்தைக்கு இருக்கும் இன்புளுவென்சாவைக் கண்டறிய முடியும். சில நேரங்களில், உங்கள் குழந்தையின் அறிகுறிகளைப் பொறுத்து சோதனைகள் தேவைப்படலாம்.

Influenza treatment ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාව සඳහා ප්‍රතිකාර இன்புளுவென்சா சிகிச்சை

The flu cannot be treated by antibiotics as it is caused by a virus. Your little one’s doctor may prescribe paracetamol for fever and pain or suggest other ways to help ease the symptoms. ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වෛරසයකින් ආසාදනය වන හේතුවෙන් මෙයට ප්‍රතිකාරකයක් වශයෙන් ප්‍රතිජීවක භාවිතා කළ නොහැක. ඔබේ පොඩ්ඩාගේ වෛද්‍යවරයා විසින් උණ හා වේදනාව සඳහා පැරසිටිමෝල් හෝ රෝග ලක්ෂණ සැහැල්ලු කිරීමට වෙනත් ක්‍රම යෝජනා කළ හැක. இந்த காய்ச்சல் வைரஸால் ஏற்படுவதால், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளால் சிகிச்சையளிக்க முடியாது. உங்கள் குழந்தையின் மருத்துவர் காய்ச்சல் மற்றும் வலிக்கு பெராசிட்டமோல் பரிந்துரைக்கலாம் அல்லது அறிகுறிகளைக் குறைக்க உதவும் ஏனைய வழிகளைப் பரிந்துரைக்கலாம்.

It is important to carefully monitor your child’s health and recovery process and immediately bring him or her back to the doctor if you think the symptoms are worsening. This is because sometimes, a secondary bacterial infection could set in (which would need to be treated with antibiotics). Or if the chest congestion worsens, it may lead to a condition like pneumonia, which requires hospitalization and special treatment. The good news is that these (and other potential complications) can be diagnosed and treated if you act swiftly. ඔබේ දරුවාගේ සෞඛ්‍ය හා රෝග සුවය ගැන ඉතා විමසිල්ලෙන් සිටීම වැදගත් වන අතර, රෝග ලක්ෂණ වැඩි වීමක් ඔබ දුටුවේ නම්, වහාම දරුවා නැවත වෛද්‍යවරයෙකු වෙතට යොමු කළ යුතුයි. මෙයට හේතුව, සමහර අවස්ථාවන් හීදී ද්වතීයික බැක්ටීරීයා අසාදනයක් හටගැනේ (ප්‍රතිජීවක ඇසුරෙන් මෙයට ප්‍රතිකාර කළ යුතු වේ). එසේ නැතහොත්, පපුවේ අවහිරතාවය හේතුවෙන්, නියුමෝනියා වැනි රෝග තත්ව ඇතිවී, රෝහල් ගත කර විශේෂිත වූ ප්‍රතිකාර දීමට අවශ්‍ය වේ. මෙහි සුභාරංචිය නම්, මෙම තත්ව (හා වෙනත් සිදුවිය හැකි සංකූලතා) ඔබේ ඉක්මන් ක්‍රියාවෙන්, රෝග විනිශ්චය කර ප්‍රතිකාර කළ හැකි බවය. உங்கள் குழந்தையின் உடல்நலம் மற்றும் குணமடையும் செயல்முறையை கவனமாக கண்காணிப்பது முக்கியமாகும். மேலும், அறிகுறிகள் மோசமடைகின்றன என்று நீங்கள் நினைத்தால் உடனடியாக அவனை அல்லது அவளை மீண்டும் மருத்துவரிடம் கொண்டு செல்லுங்கள். ஏனென்றால், சில நேரங்களில், இரண்டாம் நிலை பாக்டீரியா தொற்று ஏற்படக்கூடும் (இது நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளுடன் சிகிச்சையளிக்கப்பட வேண்டும்). அல்லது மார்பு நெரிசல் மோசமடைந்துவிட்டால், அது நிமோனியா போன்ற நிலைக்கு வழிவகுக்கும். இதற்கு மருத்துவமனையில் அனுமதி மற்றும் சிறப்பு சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. நல்ல செய்தி என்னவென்றால், நீங்கள் விரைவாகச் செயல்பட்டால் இந்த (மற்றும் ஏனைய சாத்தியமான சிக்கல்கள்) கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்படலாம்.

As your child recovers, make sure he or she, ඔබේ දරුවා සුව වෙමින් සිටින විට, දරුවා සම්බන්ධයෙන් පහත ඇති කරුණු ගැන ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු වේ, உங்கள் குழந்தை குணமடைகையில், அவன் அல்லது அவள்,

 • is well hydrated, හොඳින් සජලීකරණය වී ඇති බවට நன்கு நீரேற்றப்படுதல்,
 • gets adequate bed rest and sleep, හොඳ නින්දක් හා විවේකයක් ලැබෙන බවට போதுமான படுக்கை ஓய்வு மற்றும் தூக்கம் பெறுதல்
 • follows the treatment plan the medical practitioner recommends, වෛද්‍යවරයා විසින් නිර්දේශ කර ඇති ප්‍රතිකාර සැලැස්ම අනුගමනය කරන බවට மருத்துவ பயிற்சியாளர் பரிந்துரைக்கும் சிகிச்சை திட்டத்தை பின்பற்றுதல்.
 • does not go to nursery or school until fully recovered. සම්පූර්ණ සුවය ලබන තෙක් පාසැලට හෝ පෙරපාසැලට නොයන බවට முழுமையாக குணமடையும் வரை பாலர் பாடசாலை அல்லது பாடசாலைக்குச் செல்வதில்லை.
Differentiating between influenza and COVID-19 කෝවිඩ්-19 හා ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාව අතර වෙනස හඳුනාගැනීම இன்புளுவென்சாவிற்கும் கொவிட்-19 இற்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடு

By now, many parents are aware of the main symptoms of COVID-19 and realise that some of them – like fever, fatigue, body aches and congestion – are like those of influenza. දැන් වන විට බොහෝ දෙමව්පියන් විසින් කෝවිඩ්-19 රෝගයෙහි ප්‍රධාන රෝග ලක්ෂණ හඳුනන අතර, ඉන් සමහරක් වන උණ, වෙහෙස, ශරීරයෙහි වේදනාව හා නාසා අවහිරතාවය ආදිය ඉන්ප්ලුවන්සාවට සමාන බව ඔවුන් දනීයි. இப்போது, பல பெற்றோர்கள் கொவிட்-19 இன் முக்கிய அறிகுறிகளை அறிந்திருக்கிறார்கள். அவர்களில் சிலர்- காய்ச்சல், சோர்வு, உடல் வலி மற்றும் நெரிசல் போன்றவை- இன்புளுவென்சா போன்றவை என்பதை உணர்கிறார்கள்.

However, there are a few differences between the two conditions that you should know, including that: එනමුත්, ඔබ දැනගත යුතු, මෙම රෝග තත්ව දෙක අතර වෙනස්කම් කිහිපයක් තිබේ. ඒවා නම්: இருப்பினும், நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய இரண்டு நிபந்தனைகளுக்கு இடையே சில வேறுபாடுகள் உள்ளன:

 • A symptom unique to COVID-19 is the loss of taste and smell. කෝවිඩ්-19 රෝග තත්වයට ආවේණික වූ එක් රෝග ලක්ෂණයක් නම්, රසය හා සුවඳ නැති වීම. கொவிட்-19இற்கு தனித்துவமான அறிகுறி சுவை மற்றும் வாசனையை இழப்பதாகும்.
 • If a person has COVID-19, it could take longer to develop symptoms than if he or she had the flu. පුද්ගලයෙකුට කෝවිඩ්-19 රෝගය වැළඳී ඇත්නම්, ප්‍රතිශ්‍යාවෙහි මෙන් රෝග ලක්ෂණ එසැණින්ම මතු නොවන අතර, රෝග ලක්ෂණ මතු වීමට කල්ගත වේ. ஒரு நபருக்கு கொவிட்-19 இருந்தால், அவனுக்கு அல்லது அவளுக்கு காய்ச்சல் இருப்பதை விட அறிகுறிகளை உருவாக்க அதிக நேரம் ஆகலாம்.

If you think your child has been exposed to the COVID-19 virus, you should call the 1999 hotline without delay, for professional advice. ඔබේ දරුවා කෝවිඩ්-19 වෛරසයට නිරාවරණය වී ඇති බවට ඔබ සැක කරන්නේ නම්, 1999 දුරකථන අංකයට පමා නොවී වහා ඇමතුමක් දී, සුදුසු උපදෙස් ලබාගත යුතුයි. உங்கள் குழந்தை கொவிட -19 வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக நீங்கள் நினைத்தால், தொழில்முறை ஆலோசனைக்காக, 1999 உதவிச் சேவையை தாமதமின்றி அழைக்க வேண்டும்.

Further tips වැඩිදුර උපදෙස් மேலதிக உதவிக் குறிப்புகள்
 • Regular and proper handwashing is a simple and effective way of protecting your child from both the common cold and influenza. නිතිපතා නිසි ආකාරයට දෑත් සේදීම ඔබේ දරුවා හෙම්බිරිස්සාවෙන් හා ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාවවෙන් ආරක්ෂා කරගැනීමට උපකාරී වන සරල හා ඵළදායී ක්‍රමයකි. வழக்கமான மற்றும் சரியான கை கழுவுதல் என்பது உங்கள் குழந்தையை பொதுவான ஜலதோஷம் மற்றும் காய்ச்சல் என இரண்டிலிருந்தும் பாதுகாக்கும் எளிய மற்றும் பயனுள்ள வழியாகும்.
 • Teach your little ones the safe way to cough and sneeze – into the insides of their elbows – and safely dispose of dirty tissues in a dustbin. කිඹුහුමෙහි හා කැස්සෙහි ආරක්ෂාකාරී ක්‍රම ඔබේ දරුවාට කියා දෙන්න: ඔවුන්ගේ වැළමිට තුළට කැස්ස හෝ කිඹුහුම් යැවීම හා භාවිතා කරන ලද ටිෂු කැබළි ආරක්ෂාකාරී ලෙස කසළ බඳුනකට ඉවත් කිරීම. உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இருமல் மற்றும் தும்முவதற்கான பாதுகாப்பான வழியைக் கற்றுக் கொடுங்கள்- முழங்கையின் உட்புறங்களில்- மற்றும் அழுக்கு திசுக்களை ஒரு குப்பைத் தொட்டியில் பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்துங்கள்.
 • If possible, children should wash or clean their hands after coughing and/or sneezing. කිඹුහුමකට හා/හෝ කැස්සකට පසු දරුවන් තම දෑත් සෝදා ගත යුතු වේ හෝ පිරිසිදු කරගත යුතු වේ. முடிந்தால், குழந்தைகள் இருமல் அல்லது தும்மலுக்குப் பிறகு கைகளை கழுவ வேண்டும் அல்லது சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
 • Wearing a mask when in public places or especially during common cold or flu seasons would help protect your children from illness. පොදු ස්ථාන වල සිටින විට මුහුණ ආවරණයක් පැළඳීම හෝ විශේෂයෙන් ප්‍රතිශ්‍යාව හා හෙම්බිරිස්සාව වැඩි වශයෙන් පවතින සමයේදී මුහුණු ආවරණයක් පැළඳීම තුළින් ඔබේ දරුවා රෝග වලින් ආරක්ෂා කරගත හැකි වේ. பொது இடங்களில் அல்லது குறிப்பாக ஜலதோஷம் அல்லது காய்ச்சல் காலங்களில் முகமூடி அணிவது உங்கள் குழந்தைகளை நோயிலிருந்து பாதுகாக்க உதவும்.
 • Your children should be discouraged from sharing food and water with others, as this can accelerate the spread of infections. අන් අය සමග ආහාර පාන බෙදාගැනීමෙන් ඔබේ දරුවා අධෛර්යමත් කළ යතුයි, මන්ද මේ හරහා වේගයෙන් ආසාදන පැතිරිය හැක. உங்கள் குழந்தைகள் உணவு மற்றும் தண்ணீரை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதை தடுக்கவேண்டும், ஏனெனில், இது தொற்றுநோய்கள் பரவுவதை துரிதப்படுத்தும்.
 • You should never send your little one to nursery or school when sick, and especially when running a fever. This exposes other children to illness and slows downs your child’s recovery. ඔබේ දරුවාට අසනීප තත්වයක් හටගත් විට, විශේෂයෙන් උණක් ඇති වූ විට, දරුවා පෙරපාසැලට හෝ පාසැලට යැවිමෙන් වළකින්න. මේ තුළින් අනෙක් දරුවන් රෝගයට නිරාවරණය වීමත් සමගම ඔබේ දරුවාගේ සුව වීමත් ප්‍රමාද වේ. நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும்போது, குறிப்பாக காய்ச்சல் இருக்கும் போது உங்கள் குழந்தையை ஒருபோதும் பாலர் பாடசாலைக்கு அல்லது பாடசாலைக்கு அனுப்பக் கூடாது. இது மற்ற குழந்தைகளை நோய்க்கு ஆளாக்குவதுடன் உங்கள் குழந்தை குணமடையும் வெகத்தையும் குறைக்கிறது.
 • It is normal for children to lose their appetite when sick. Don’t fret about this as they will start eating normally when they recover. However, it is very important that you keep your child hydrated through their illness period. අසනීප වී සිටියදී දරුවන්ට ආහාර අරුචිය ඇතිවීම සාමාන්‍ය දෙයකි. මේ ගැන වැඩි වශයෙන් කළබල නොවන්න. දරුවන් සුව වූ පසු, නැවත සාමන්‍ය ආකාරයට ඔවුන් ආහාර අනුභව කරයි. එනමුත්, රෝගාතුර වී සිටින සමයේදී දරුවා සජලීකරණය වී සිටීම අතිශය වැදගත් කරුණකි. உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கும்போது, குழந்தைகள் பசியை இழப்பது இயல்பானதாகும். அவர்கள் குணமடையும்போது, சாதாரணமாக சாப்பிடத் தொடங்குவதால், இதைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். இருப்பினும், உங்கள் குழந்தை நோயுற்ற காலத்தில் நீரேற்றமடைவது மிகவும் முக்கியம்.

*This article has been reviewed by Professor Pujitha Wickramasinghe, Senior Professor in Paediatrics, Faculty of Medicine, University of Colombo, and Hony. Consultant Paediatrician, Lady Ridgeway Hospital Colombo. *මෙම ලිපිය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය වෛද්‍ය පීඨයෙහි ළමා රෝග පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය, හා කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය පූජිත වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් සමලෝචනය කරන ලද්දකි. இந்த கட்டுரையை பேராசிரியர் பூஜிதா விக்ரமசிங்க, குழந்தை மருத்துவத்தில் மூத்த பேராசிரியர், மருத்துவ பீடம், கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஹோனி ஆகியோர் மதிப்பாய்வு செய்துள்ளனர். ஆலோசகர் குழந்தை மருத்துவர், லேடி ரிட்ஜ்வே மருத்துவமனை கொழும்பு.

 • https://www.cdc.gov/flu/symptoms/coldflu.htm
 • https://www.childrens.com/health-wellness/cold-vs-flu#:~:text=Cold%20vs%20flu%20symptoms&text=With%20a%20common%20cold%2C%20the,look%20and%20feel%20more%20sick
 • https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm#:~:text=Flu%20Complications,-Most%20people%20who&text=Other%20possible%20serious%20complications%20triggered,%2C%20respiratory%20and%20kidney%20failure).
 • https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/common-cold/symptoms-causes/syc-20351605
 • https://rednose.org.au/article/pillow-use
 • https://www.webmd.com/cold-and-flu/cold-guide/kids-cold-medicines-new-guidelines#1
 • https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/influenza/influenza-flu-in-children
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5481322/#:~:text=Influenza%20is%20a%20major%20cause,as%20the%20most%20common%20causes.
 • https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm#:~:text=Both%20COVID%2D19%20and%20flu,Cough